Menu Content/Inhalt
Welkom arrow Wie zijn wij?
donderdag 22 oktober 2020
Wie zijn wij?

• Ichthus, de naam van onze gemeente
Je hebt vast wel eens mensen of auto’s met een visje gezien. In de eerste eeuwen van onze jaartelling was het een herkenningsteken voor de christenen in Rome die zwaar vervolgd werden. Ichthus is het Griekse woord voor vis. De letters vormen samen de afkorting: Jezus (I) Christus (Ch), Gods (Th) Zoon (U), Redder (S). God werd gelijk aan de mens om ons te verlossen. Zo groot was zijn liefde. Met deze belijdenis staat de Ichthus gemeente in de wereld van vandaag. 
 
 
• Karakter
We behoren bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken, voortkomend uit een sterke traditie waarin de beleving van het geloof een centrale plaats heeft. Tegelijk zijn we in beweging en hebben de vensters open naar de wereld om ons heen.
We leven uit en spreken elkaar aan op de bijbel als bron en norm, persoonlijk en als gemeente. Daarin beleven we onze eenheid.
Eenheid sluit veelkleurigheid en diversiteit niet uit. De Ichthusgemeente zou getypeerd kunnen worden als een pluriforme gemeente, omdat we zo verschillend zijn met verschillende achtergronden en gaven, maar ook met eigen ideeën en verlangens. Dat maakt kerk-zijn ook tot een spannend gebeuren. In de bijbel wordt het beeld gebruikt van een lichaam met handen en voeten. Samen vormen we de leden van het lichaam, de kerk waarvan Jezus Christus het hoofd is. Om deze onderlinge verbondenheid in de praktijk handen en voeten te geven komen gemeente leden ook in kleinere kring bij elkaar in bijbelstudiegroepen en wijkkringen.
De Ichthusgemeente bestaat voor een groot deel uit kinderen en jongeren. Zij horen er helemaal bij. Ook voor hen zijn er allerlei activiteiten.

Ichthus voor Christus
Onze missie zouden we kort en krachtig kunnen formuleren als ‘ Ichthus voor Christus’. Daar gaat het in de kern om. We kunnen die kern verdiepen met drie B’s:
• Gevoed door Boven
• Vasthoudend naar Binnen
• Gericht naar Buiten

Actief en gavengericht
Veel gemeenteleden zijn betrokken bij activiteiten op pastoraal, diaconaal en evangelisatorisch gebied. Dat zijn ‘dure’ woorden, maar eenvoudig gezegd zijn het al die dingen die gedaan worden om de drie B’s waar te maken. We wekken elkaar op om actief en betrokken te zijn, om het geloof handen en voeten te geven, om naar elkaar en anderen om te zien in Christus’ naam. ‘Wie veel geeft, ontvangt veel’. We vinden het van belang elkaar te bemoedigen met dit principe.