Preek van de week, zondag 9 juli

Voorganger: Ds. C.J. van den Boogert De heiligen toerusten voor het werk in Zijn dienst
De teksten van vandaag: Joël 3 en Efeze 4 : 1-16


Het hart van de schrift is, dat God het volk, dat Hij geschapen heeft, wil liefhebben en verlossen.
Bij het volk Israël was de vraag: Wie zal ons leiden? Dan moet je drie dingen in de gaten houden.
 We hebben openbaring nodig door Gods woord
 We hebben de Geest helpt ons om de schrift te verstaan.
 God wil dat het volk Hem liefheeft, zoals Hij zelf ook liefheeft.
Er was openbaring gegeven aan Mozes. Hij sprak tot God van mond tot mond en kreeg het Woord en
de Geest om de last van het volk te dragen, hen te leiden en in het beloofde land te brengen. Maar
alleen werd hem dat te zwaar. Daarom geeft God hem 70 oudsten.
Als één man de leiding heeft ben je afhankelijk van die ene man. Die 70 oudsten waren weer
afhankelijk van Mozes. En het volk was weer afhankelijk van die 70 voor de uitleg van de schrift.
Zo kwam er een hiërarchische structuur in het Oude Testament.
In het bijbelboek Joël (ook Oude Testament) lezen we:
 Zonen èn dochters zullen profeteren.
 Oude èn jonge mensen zullen visioenen zien
 Op slaven èn slavinnen zal God Zijn Geest uitgieten
De hiërarchische structuur wordt doorbroken. Er ontstaat gelijkwaardigheid.
In het Nieuwe Testament komt Jezus. Hij is de Messias. Hij is het woord. Het woord is mens
geworden. God stort Zijn Geest uit over Jezus en in Zijn werk schenkt Jezus de Geest aan heel het
volk. Door het geloof in Jezus krijgen we deel aan de gave van de Geest.
Niet meer hiërarchisch. Geleid door de Geest moeten we leven in liefde tot God en tot elkaar.
Niet iedereen krijgt dezelfde gaven maar ieder is geroepen om met de gave die hij/zij heeft
ontvangen elkaar te dienen.
Ambtsdragers moeten niet een heerserspositie willen innemen. Zij zijn er om gelovigen toe te rusten
tot het dienen van elkaar. Zij moeten dienen tot opbouw, tot eenheid en tot samenbinding.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.