Home

Exemple

Opwekking 527 “Licht in de Nacht”

Licht in de nacht is een lied dat de vreugde weergeeft, die christenen putten uit de komst van Jezus met Kerst. In een wereld waar de vergelding van kwaad met kwaad uitmondt in een eindeloze cirkel van haat, leerde Hij ons leven uit liefde. Het is van oorsprong een Frans lied “Minuit Chrétiens”. De oorspronkelijke tekst dateert uit 1847 en is van Placide Cappeau. De Nederlandse tekst is van Rikkert Zuiderveld.

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken

dit is de nacht dat Zijn leven begon

Sluier van angst en pijn lag op de volken

totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

stralend breekt die held’re morgen aan

Prijs nu zijn naam

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam 

Wat Hij ons leert is geven om een ander

liefde alleen is de weg die Hij wees

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden

vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd 

Prijs nu zijn naam      

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam  

Prijs nu zijn naam      

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam

O, nacht vol licht      

o, nacht dat Jezus kwam

Lees meer →
Exemple

Deze diaconale collecte is bestemd voor het Diaconaal Aandachts Centrum (DAC) in Amersfoort. Het Diaconaal Aandacht Centrum is een ontmoetingscentrum waar in een huiselijke sfeer mensen elkaar kunnen ontmoeten. In principe is iedereen welkom, maar in de praktijk zijn de gasten veelal mensen met weinig contacten, die warmte en gezelligheid zoeken en een luisterend oor vinden. Het DAC wil voor hen een thuisplek zijn, waar mensen hun emoties en ervaringen delen. Zo willen wij elkaars naaste zijn, een zichtbaar stukje diaconaal werk voor hen die meer of minder buiten de gevestigde maatschappij vallen. De visie van het DAC wordt gevoed vanuit de christelijke principes: barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid.

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekening nummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project.  De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten. Helpt u mee?

Lees meer →
Exemple

Zondag 30 oktober is de diaconale collecte bestemd voor project FRA086 Beurzen, Theologiestudenten, Frankrijk.

Hét Goede Nieuws delen met landgenoten is het verlangen van armlastige theologiestudenten. De Faculté Jean Calvin (FJC) in Frankrijk is een van de slechts drie reformatorische theologische faculteiten voor het wereldwijde Franse taalgebied. Een aantal studenten, voornamelijk afkomstig uit Afrikaanse landen, kan de eigen theologiestudie niet betalen. De faculteitsraad wil hen helpen met een beurs, mits er geld voor is. FJC ontvangt geen overheidssubsidie.

Waarom dit project?

Dit project wil arme, maar capabele en gemotiveerde studenten helpen zich op een verantwoorde manier voor te bereiden op hun toekomstige taak als voorganger, missionair werker of pastoraal medewerker in Franstalig gebied. Daarom verwacht het FJC dat de ondersteunde studenten zelf ook actief bijdragen aan de financiering van hun studie door middel van bijbaantjes of bijdragen van hun familie of kerkelijke gemeente. FJC selecteert deze studenten zorgvuldig, zo blijft het risico op voortijdig afhaken laag. Meer informatie: https://cgk.nl/project/fra086/

De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten. Helpt u mee?

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Dhr. R. van de Beek, Schuld, onmacht en Gods redding

De tekst van vandaag:   Genesis 2 : 4 – 3:1, Efeziërs 2 : 1 – 10 en Openbaring 18 : 1 – 5

Het is vandaag Michazondag. Op deze dag wordt aandacht besteed aan de oneerlijke verdeling van de rijkdom op deze wereld.

In Genesis 2 legt God een tuin aan en zet de mens daar middenin met de opdracht om de tuin te verzorgen. Wij hebben de aarde sindsdien gebruikt naar ons eigen goeddunken. Dat heeft er toe geleid, dat ook dit jaar Earth overshoot day (de dag dat de wereldbevolking al meer grondstoffen en voedingswaren heeft verbruikt dan de aarde in een jaar kan opbrengen) al in juli viel. Wij leven op de pof bij onze kinderen en bij de aarde.

De mens kreeg vervolgens de zorg voor de Flora en Fauna. Dan volgt de verleiding door de slang en nog steeds worden wij dagelijks verleid met het gevolg, dat de schepping uitgeput en kapot gemaakt wordt.

In Openbaring vernietigd God de stad Babylon (onze niets ontziende westerse cultuur), die staat voor alles wat ons van Gods pad af leidt. Hij zegt: Ga weg uit die stad. Doen we dat? Stoppen we met auto rijden, vliegen, ongeremd nieuwe spullen en kleren kopen? Of vinden we dat een druppel op een gloeiende plaat? Bedenk dan: wat voor ons een druppel lijkt, kan door God veel groter worden gemaakt. Bijvoorbeeld het verhaal van de vijf broden en twee vissen.

God schakelt ons in. Hij heeft een taak voor ons, een doel met ons . Dat we zorg gaan dragen voor de schepping. Als je God toestaat in je leven, zorgt Hij er voor dat je de juiste dingen gaat doen.

Het kan iets kleins zijn, maar het past in Zijn hele grote plan.

Hij heeft ons ingeroosterd. Hebben wij daar oog voor? Zo niet, dan kunnen we vragen of Hij onze ogen wil openen. Dat is de oproep van Micha op deze zondag: Doe recht heb de waarheid lief en wandel nederig met God.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Opwekking 710 “Zegen mij op de weg die ik moet gaan”

Het is een lied van de groep Sela. De tekst is van Hans Maat, de muziek is van Gerrit Dekker.

De tekst van het lied is een vraag (gebed) aan God om Zijn zegen (Zijn leiding) te mogen ontvangen over ons leven, zodat we ook anderen in onze omgeving tot zegen kunnen zijn.

Zegen mij op de weg die ik moet gaan,

zegen mij op de plek waar ik zal staan,

zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,

o God, zegen mij alle dagen lang.

Vader maak mij tot een zegen,

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met Uw Geest, Heer,

Jezus kom tot mij.

Als de Bron van leven,

die ontspringt diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven,

zegen ons waar we hoop en liefde geven,

zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen,

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader maak ons tot een zegen,

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. C. van Atten, Over God

De tekst van vandaag:   Handelingen 17 : 16 – 31

Vanochtend is de dienst gericht op God zelf. Niet op Zijn schepping, niet op het woord, niet op de genade, maar op het zijn van God.

We kennen God door de bijbel, maar Wie Hij is blijft iets mysterieus, een geheim.

Paulus schrijft: “In Hem zijn wij, bewegen wij en leven wij. We vragen ons af waar God is. Om ons heen?

Athene was in die tijd het centrum van de wetenschap en filosofie. Paulus ziet in de stad naast alle andere beelden van Griekse goden ook een altaar is voor de “onbekende God”. Misschien dachten de Grieken al dat er iets meer moest zijn dan wat zij kenden?

Soms voelen wij ook wel dat er iets meer is in de stille grootsheid van de natuur, de zee, de sterren.

Paulus wordt uitgenodigd in de Areopagus. Hij legt uit wie de “onbekende god” is. Hij woont niet in een tempel. Daar is Hij veel te groot voor. Deze God dient zelf Hij dient ons met heel Zijn heil, genade en liefde.

Hij is niet zichtbaar. Wij kunnen ons ook geen voorstelling van Hem maken. Toch moet je Hem zoeken, want Hij zoekt ook ons. Je kunt hem vinden want Hij vindt ook ons. Als je Hem niet zoekt, kun je blijven zoeken, maar zul je niet vinden. Een leven zonder God is een leven met een leegte. Paulus schrijft ook over Jezus, een man, die geleefd heeft en nog leeft, geleden, gestorven, maar ook weer is opgestaan. God is in Jezus een kwetsbaar mens geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben Zijn glorie en heerlijkheid gezien. Het evangelie roept ons met klem op om Hem te zoeken, te vinden en gevonden te worden. Hij komt als rechtvaardige ons tegemoet in de bijbel, in het evangelie. Bij het openen van de bijbel dan ruist zijn naam. Zijn overweldigende liefde is en blijft uniek in deze wereld. Met de komst van Jezus Christus laat God zien wie Hij is.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. C.C. den Hertog, Het geheim van Israël

De tekst van vandaag:   Deuteronomium 7 : 6 – 11 en Romeinen 11 : 16 – 24

Met het enten van takken van de wilde olijven op de edele boom wordt bedoeld, dat mensen van buiten Israël ook deel mogen uitmaken van Israël, Gods volk.

Alle volken, die in de bijbel worden genoemd bestaan niet meer, maar door de eeuwen heen is er nog steeds het volk Israël. Wat is het geheim van Israël?

Het is een rijke, verootmoedigende en ergerniswekkende boodschap.

De rijkdom van deze boodschap zien we in Deuteronomium 7. God zegt: IK heb jullie gekozen omdat ik aan jullie voorvaderen een eed gezworen heb. Je moet het geheim dus niet bij het volk zelf zoeken. Zij zijn niet trouwer of slimmer of dapperder dan andere volken. In de verwijzing naar de eed aan Abraham en Isaac, zegt God ook: “In u zullen alle geslachten gezegend worden”. Het gaat dus ook over ons.

Verootmoediging is het tegenovergestelde van zelfverheffing. Als christenen kunnen we soms denken: “Als iedereen was zoals ik, zou de wereld er beter uit zien.” Dat is een vorm van zelfverheffing. Erkennen dat we de zegeningen van God niet kunnen verdienen is verootmoediging.

In de boodschap zit ook ergernis omdat God Israël heeft gekozen. Je vindt die ergernis ook terug in hoe mensen keken naar hoe Jezus omging met mensen in Zijn omgeving.

Als je ziet, dat God kiest voor een slavenvolk zonder groot cultureel verhaal, dat Jezus tollenaars en zondaars en hoeren uitnodigt, dat dan zie je hoe radicaal Zijn genade en ontferming is.

Je komt in de gemeenschap van Jezus Christus niet binnen op basis van wat je hebt bereikt. Hij buigt zich uit grondeloze goedheid over ons en onze wereld en rekent ons allemaal tot de burgerlijke stand van Zijn Jeruzalem. Het geheim van Israël is ook een geheim van ons. We leven niet van wat we meebrengen, maar van wat we van God ontvangen. Hij zegt: Ik ben je Vader en Ik zal voor je zorgen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. M. Hogenbirk, Levensstijl

De tekst van vandaag:   1 Petrus 2 : 11 – 25

Wat is je levensstijl, je doen en laten? Pas je je aan iedereen rondom je aan of leef je je eigen stijl?

Als je kiest voor een eigen stijl, roept dat reacties op; positief en negatief. Waarom kies je voor die specifieke stijl?

Petrus heeft het over de levensstijl van christenen als minderheid tussen de heidenen.

Zo is het ook in onze tijd. Het zorgt voor “strijd” in en tegen je eigen ziel.

Petrus spreekt de gemeente aan met “Geliefden”. Wij zijn geliefd door de Here God. Een koninkrijk van priesters, een heilig volk, dat God zelf heeft uitverkoren. Voel je de ontferming? Als je geliefd bent, hoef je niet meer bang te zijn.

De gemeente wordt ook aangesproken als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ze hoorden er als christenen maatschappelijk gezien niet meer bij.

De werkelijkheid van wat God ons geeft temidden van een godloze omgeving is een strijd. Je wordt opgeroepen en aangespoord. Petrus vraagt dringend: “Onthoud je van zelfzuchtige verlangens” (materialisme).

Vragen we ons soms af wat Jezus Christus van ons vraagt? We worden opgeroepen om Christus het voorbeeld in ons leven te laten zijn.

Het gaat in de tekst ook over overheid. Willen we als christenen goede betrouwbare burgers zijn? Doen we het goede voor onze samenleving als dienaar van God?

Met slaven wordt hier huispersoneel bedoeld. Mensen, aan wie je je huis en gezin toevertrouwt. Je moet te vertrouwen zijn.

Onredelijk benaderd worden is nog geen reden om zelf ook onredelijk te zijn. Hoeveel bedrieglijke taal wordt er in onze samenleving niet gesproken. Jezus onthield zich daarvan. Hij dreigde niet. Hij bleef altijd in gesprek. We moeten niet het kwaad, maar de liefde laten overheersen.

Aan het eind van het hoofdstuk staat: “Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u tot de herder teruggekeerd.” Jezus heeft ons weggehaald uit het gevaar. Als je weet, dat Jezus Christus je ziel behoedt, strijdt je je strijd anders. Het verandert je leven. Je levensstijl verandert.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Sinds 2014 kent Amersfoort een tweejaarlijkse Bachdag. Alleen in 2020 kon de Bachdag niet gehouden worden. Dit jaar de 5e Bachdag. Daarom zal het ook nu weer een geweldig Bachfeest in Amersfoort worden. Een dag waarop jong en oud kunnen genieten van de muziek van Johann Sebastian Bach. In alle kerken en op andere plaatsen in de monumentale binnenstad wordt Bach gespeeld. Zo zijn er dit jaar ca. 15 locaties die samen goed zijn voor ca. 70 concerten. Het programma trekt elk jaar meer bezoekers uit de stad zelf, maar ook uit de andere plaatsen in ons land. In 2018 werden er 15.500 concertgangers geteld. Amersfoort is de enige plaats die echt laagdrempelig is. De toegang is bijna overal gratis.

De compacte binnenstad leent zich uitstekend voor dit evenement, dankzij de vele concertlocaties op loopafstand van elkaar, met als stralend middelpunt de monumentale St. Joriskerk. De bezoekers kunnen van locatie naar locatie lopen om het concert van hun keuze bij te kunnen wonen. Zo zijn er dit jaar ca. 15 locaties die samen goed zijn voor ca. 70 concerten. Het programma trekt elk jaar meer bezoekers uit de stad zelf, maar ook uit de andere plaatsen in ons land. In 2018 werden er 15.500 concertgangers geteld. Op de website https://www.bachdagamersfoort.nl/programma wordt duidelijk aangegeven welk concert er op welk moment in welke locatie zal worden gegeven.

Voor het eerst doen wij als Ichthuskerk ook mee aan dit evenement. Wij stellen onze deuren open om mensen te ontvangen die graag naar de muziek van Bach luisteren. Maar wij hopen ze ook nog iets mee te geven van het evangelie van Jezus Christus. In onze kerk worden 5 concerten gegeven, vanaf 11:00 uur op elk heel uur een concert. Zo hebben we bijvoorbeeld om 12:00 uur een concert van Marjon Strijk en Henk Veldman, die beiden in onze gemeente wel bekend zijn.

Wij nodigen graag iedereen uit onze gemeente, maar ook van buiten onze gemeente één of meer concerten bij ons mee te maken. Neem vrienden on/of kennissen mee naar onze kerk.

Met vriendelijke groet namens de regiegroep Missionaire Gemeente.

Lees meer →