Home Category : diaconale collecte

Exemple

Zondag 29 oktober 2023 collecteren wij voor Gipsy Mission. Er is  enorme nood van zigeunermensen op het platteland in Roemenië en Oekraïne. GipsyMission wil hier iets aan doen, want hulp verandert. Wij verwijzen graag naar de website www.gipsymission.nl om te kijken naar de lopende projecten. De nood in Oekraïne was al hoog en u begrijpt dat dit door de oorlog niet beter is geworden. Hieronder enkele citaten uit het reisverslag van het bestuur Van Gipsy Mission van juni 2023:

“Maandag 19 juni einde dag: net 5 minuten in Oekraïne en bij Bela langs geweest die verantwoordelijk is voor het diaconaal centrum van de kerk. Grote nood omdat de gipsy gemeenschap veel nodig heeft. Door de oorlog zijn alle kindtoelagen gestopt. Ze maken nu met hun eigen bakkerij elke dag 600 broden en hebben financiering nodig om dit dagelijks door te laten gaan. Wie helpt ons was zijn vraag.”

“Dinsdag 20 juni in Mezovari met hartelijke ontvangst door pastor Istvan die begon met Psalm 23: “de Heere is mijn herder mij ontbreekt niets”. Om stil van te worden.”

Lees meer →
Exemple

Zondag 24 september 2023 is de extra diaconale collecte voor stichting “Open Doors”. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Degene die met de seniorentocht zijn mee geweest begin juni kunnen ons hier ook meer over vertellen.

Lees meer →
Exemple

Zondag 30 juli en zondag 27 augustus is de extra diaconale collecte bestemd voor Stichting Timon. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk werken zijn aan hoop en herstel van het gewone leven. Met als perspectief zelfredzaamheid. In Amersfoort ondersteunen zijn o.a. Woongroep de Wissel in de wijk Kattenbroek.

Lees meer →
Exemple

Zondag 25 juni 2023 is de extra diaconale collecte voor “Maaltijden voor kwetsbare schoolkinderen in Israël. In Jeruzalem leeft een groot aantal Joodse en Arabische gezinnen onder de armoedegrens. Kinderen van ouders die de schoollunch niet kunnen betalen, zitten met een lege maag op school. De Joodse organisatie Yad Elie wil helpen door maaltijden te verstrekken aan de armsten, ongeacht geloof of afkomst. Daarnaast verzorgt Yad Elie op vele manieren voorlichting over gezonde voeding aan leraren en ouders. De kans op een gezonde ontwikkeling voor kinderen wordt op deze manier vergroot.

Geen kind mag hongerlijden in het land van melk en honing.’ Dat vinden de mensen van Yad Elie, en deputaten zijn het roerend met hen eens. Deputaten werken in dit project nauw samen met het Centrum voor Israëlstudies (CiS). Wie dagelijks een gezonde maaltijd moet missen, kan zich niet goed ontwikkelen, zowel lichamelijk als geestelijk. Yad Elie biedt Arabische en Joodse kinderen op school een gezonde maaltijd aan. Daarnaast krijgen onderwijzers en ouders voorlichting over het belang van goede voeding.

Lees meer →
Exemple

Zondag 28 mei (1e pinksterdag) is de collecte bestemd voor het Hospice Dôme in Amersfoort. Het Hospice Dôme biedt 24 uur per dag deskundige zorg en onderdak aan mensen in de laatste fase van hun leven en aan hun naasten. Het Hospice baseert zich hierbij op de overtuiging dat ieder leven van het begin tot het einde met respect behandeld dient te worden, omdat het uniek is en een gave van God. Dit vormt de bron van inspiratie en bemoediging voor degenen die in het hospice werken. Hospice Dôme biedt haar zorg aan vanuit een algemeen christelijke levensovertuiging die zich vertaalt in een concrete visie op zorg en het dagelijks handelen.

Meer weten zie: https://www.hospicedome.nl/hospice-dome/

Lees meer →
Exemple

Zondag 26 maart 2023 is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Present in Amersfoort. Present zorgt voor de brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende in Amersfoort. Zij brengen mensen bij elkaar.

Lees meer →
Exemple

Zondag 26 februari 2023 zullen wij collecteren voor het project “Onderdak voor moeder en kind” in Vatutine in Oekraïne (OEK142). De organisatie Mercy House biedt een schuilplaats aan alleenstaande (jonge) vrouwen met hun baby’s en kinderen die in moeizame omstandigheden leven. Mercy House voorziet in voedsel en kleding en leert hun basisvaardigheden zoals koken en budgetbeheer. De moeders proberen te werken of een opleiding te volgen en zorgen voor de kinderen. Met de juiste begeleiding krijgen de moeders hun eigenwaarde terug, staan zij steviger in de schoenen en vatten zij moed om de toekomst tegemoet te treden!

Lees meer →
Exemple

Zondag 29 januari 2023 zullen wij collecteren voor het Straatpastoraat in Amersfoort. Iedereen doet ertoe, ieder mens is kind van God met een eigen verhaal. Vanuit die basis is het straatpastoraat actief om dak- en thuislozen in de regio Amersfoort nabij te zijn. De twee pastors willen de mens zien, zielzorg bieden en mensen (hernieuwd) verbinden met hun naasten. Meer info zie: www.straatpastor.nl

Lees meer →
Exemple

Deze diaconale collecte is bestemd voor het Diaconaal Aandachts Centrum (DAC) in Amersfoort. Het Diaconaal Aandacht Centrum is een ontmoetingscentrum waar in een huiselijke sfeer mensen elkaar kunnen ontmoeten. In principe is iedereen welkom, maar in de praktijk zijn de gasten veelal mensen met weinig contacten, die warmte en gezelligheid zoeken en een luisterend oor vinden. Het DAC wil voor hen een thuisplek zijn, waar mensen hun emoties en ervaringen delen. Zo willen wij elkaars naaste zijn, een zichtbaar stukje diaconaal werk voor hen die meer of minder buiten de gevestigde maatschappij vallen. De visie van het DAC wordt gevoed vanuit de christelijke principes: barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid.

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekening nummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project.  De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten. Helpt u mee?

Lees meer →
Exemple

Zondag 30 oktober is de diaconale collecte bestemd voor project FRA086 Beurzen, Theologiestudenten, Frankrijk.

Hét Goede Nieuws delen met landgenoten is het verlangen van armlastige theologiestudenten. De Faculté Jean Calvin (FJC) in Frankrijk is een van de slechts drie reformatorische theologische faculteiten voor het wereldwijde Franse taalgebied. Een aantal studenten, voornamelijk afkomstig uit Afrikaanse landen, kan de eigen theologiestudie niet betalen. De faculteitsraad wil hen helpen met een beurs, mits er geld voor is. FJC ontvangt geen overheidssubsidie.

Waarom dit project?

Dit project wil arme, maar capabele en gemotiveerde studenten helpen zich op een verantwoorde manier voor te bereiden op hun toekomstige taak als voorganger, missionair werker of pastoraal medewerker in Franstalig gebied. Daarom verwacht het FJC dat de ondersteunde studenten zelf ook actief bijdragen aan de financiering van hun studie door middel van bijbaantjes of bijdragen van hun familie of kerkelijke gemeente. FJC selecteert deze studenten zorgvuldig, zo blijft het risico op voortijdig afhaken laag. Meer informatie: https://cgk.nl/project/fra086/

De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten. Helpt u mee?

Lees meer →

Tekst van de dag

En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.