Home Category : diaconale collecte

Exemple

Deze diaconale collecte is bestemd voor het Diaconaal Aandachts Centrum (DAC) in Amersfoort. Het Diaconaal Aandacht Centrum is een ontmoetingscentrum waar in een huiselijke sfeer mensen elkaar kunnen ontmoeten. In principe is iedereen welkom, maar in de praktijk zijn de gasten veelal mensen met weinig contacten, die warmte en gezelligheid zoeken en een luisterend oor vinden. Het DAC wil voor hen een thuisplek zijn, waar mensen hun emoties en ervaringen delen. Zo willen wij elkaars naaste zijn, een zichtbaar stukje diaconaal werk voor hen die meer of minder buiten de gevestigde maatschappij vallen. De visie van het DAC wordt gevoed vanuit de christelijke principes: barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid.

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekening nummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project.  De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten. Helpt u mee?

Lees meer →
Exemple

Zondag 30 oktober is de diaconale collecte bestemd voor project FRA086 Beurzen, Theologiestudenten, Frankrijk.

Hét Goede Nieuws delen met landgenoten is het verlangen van armlastige theologiestudenten. De Faculté Jean Calvin (FJC) in Frankrijk is een van de slechts drie reformatorische theologische faculteiten voor het wereldwijde Franse taalgebied. Een aantal studenten, voornamelijk afkomstig uit Afrikaanse landen, kan de eigen theologiestudie niet betalen. De faculteitsraad wil hen helpen met een beurs, mits er geld voor is. FJC ontvangt geen overheidssubsidie.

Waarom dit project?

Dit project wil arme, maar capabele en gemotiveerde studenten helpen zich op een verantwoorde manier voor te bereiden op hun toekomstige taak als voorganger, missionair werker of pastoraal medewerker in Franstalig gebied. Daarom verwacht het FJC dat de ondersteunde studenten zelf ook actief bijdragen aan de financiering van hun studie door middel van bijbaantjes of bijdragen van hun familie of kerkelijke gemeente. FJC selecteert deze studenten zorgvuldig, zo blijft het risico op voortijdig afhaken laag. Meer informatie: https://cgk.nl/project/fra086/

De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten. Helpt u mee?

Lees meer →
Exemple

Deze diaconale collecte bestemd voor Noodhulp Hoorn van Afrika 2022. In Oost-Afrika heerst op dit moment de ergste droogte sinds 40 jaar. De gevolgen ervan zijn ernstig. Zo’n 20 miljoen mensen hebben een groot voedseltekort of hebben geen voedsel. Veel mensen sterven door voedselgebrek. Op sommige plaatsen is al drie jaar lang geen druppel regen gevallen waardoor er geen graan groeit en dieren sterven. Door de oorlog in Oekraïne verergert de situatie. Hierdoor stagneert de graanexport en stijgen de voedselprijzen.

In de hoorn van Afrika was er altijd al een dreiging van tekorten. Sprinkhaanplagen zorgden voor een toename van een dreigende hongersnood. Dat pakt nu desastreus uit. Iemand die er was, zei: ‘De afgelopen jaren zijn de oogsten steeds mislukt. Kleine kinderen hebben echt vandaag eten nodig. Dat is er nu niet. Het gaat om leven of dood en iedere dag maakt het verschil’.

Partnerorganisaties willen hulp bieden juist daar waar de nood erg hoog is: daar waar mensen totaal geen eten hebben. Ze helpen met voedsel, medicijnen en noodzakelijke zorg. Zo brengen zij hoop waar wanhoop heerst. Helpt u mee?

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project.

Lees meer →
Exemple

Op zondag 28 augustus is de diaconale collecte bestemd voor Onderwijs aan kansarme meisjes in Haïti.  In het noordoosten van Haïti worden jongens voorgetrokken, zij mogen naar school. Meisjes niet, zij zijn handig in het huishouden. Maar scholing is juist erg belangrijk om de armste gezinnen uit een neerwaartse spiraal te halen. Stichting Hulp Haïti betaalt daarom het schoolgeld voor deze kansarme meisjes, de ouders dragen zelf bij aan het inschrijfgeld. Zo krijgen de meisjes kans op een betere toekomst. En kunnen zij later – met behulp van een eigen inkomen – hun familie ondersteunen. Meer info zie: https://cgk.nl/project/hai139/

Lees meer →
Exemple
  • Zondag 26 juni is de diaconale collecte bestemd voor Gipsy Mission

Amper 1.700 km van ons vandaan leven mensen onder mensonwaardige omstandigheden. Een concentratie buitengeslotenen zonder enig perspectief op een menswaardig bestaan. Een leven van een derderangs mens. Gipsy Mission wil hier iets aan doen, want hulp verandert. Ledig de enorme nood van zigeunermensen op het platteland in Roemenië en Oekraïne. Meer info zie: https://www.gipsymission.nl/

Lees meer →
Exemple

De diaconale collecte van zondag 29 Mei is bestemd voor Hospice Dôme te Amersfoort. Het Hospice biedt 24 uur per dag deskundige zorg en onderdak aan mensen in de laatste fase van hun leven en aan hun naasten. Hospice Dôme baseert zich op de overtuiging dat ieder leven van het begin tot het einde met respect behandeld dient te worden, omdat het uniek is en een gave van God. Meer info zie: https://www.hospicedome.nl/

De diaconie beveelt deze collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten.

Lees meer →
Exemple

De diaconale collecte van zondag 24 april is bestemd voor onderwijs aan kansarme meisjes in Haïti. In het noordoosten van Haïti worden jongens voorgetrokken, zij mogen naar school. Meisjes niet, zij zijn handig in het huishouden. Maar scholing is juist erg belangrijk om de armste gezinnen uit een neerwaartse spiraal te halen. Stichting Hulp Haïti betaalt daarom het schoolgeld voor deze kansarme meisjes, de ouders dragen zelf bij aan het inschrijfgeld. Zo krijgen de meisjes kans op een betere toekomst. En kunnen zij later – met behulp van een eigen inkomen – hun familie ondersteunen. Stichting Hulp Haïti werkt samen met een aantal scholen in de omgeving. Daarnaast helpen lokale, betrouwbare vrienden met de selectie van de kinderen zodat het schoolgeld naar de juiste families gaat. Ouders komen bij de medewerkers van de stichting langs met de aangeschafte materialen om aan te tonen dat ze het geld echt hebben gebruikt voor schoolmaterialen zoals boeken, uniforms, schoenen, tassen, schriften en pennen. De kinderen moeten per kwartaal hun rapport laten zien. Verder staat de stichting in nauw contact met de scholen voor de kinderen.  Meer info zie:  https://cgk.nl/project/hai139/

Lees meer →
Exemple

De deurcollecte van zondag 27 maart 2022 is bestemd voor Stichting Present Amersfoort.  Bij present geloven ze dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil deze schakel zijn.  In Amersfoort verzorgen zij ruim 100 projecten per jaar. Dat zijn zo’n 800 vrijwilligers die zich inzetten om van Amersfoort een mooiere stad te maken! Meer info over deze stichting zie: https://stichtingpresent.nl/amersfoort/

Geen mens kan iedereen helpen maar iedereen kan iemand helpen.

De diaconie beveelt deze collectes van harte bij u aan.

Lees meer →
Exemple

De deurcollecte van 27 februari 2022 was bestemd voor de stichting Opendoors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Wij danken u voor uw gaven voor dit belangrijke werk en vragen ook om uw gebed hiervoor. Op de site van Open Doors kunt u een gebedskalender downloaden om mee te bidden voor de vervolgde christenen en degene die hen helpen.  Zie:

Lees meer →
Exemple

Stichting Timon is u inmiddels vast wel bekend. Gedreven door een breed netwerk van vrijwilligers richt deze stichting zich vol enthousiasme op de leeftijdsgroep 0-23 jaar en hun gezinnen. Hoewel iedereen het recht heeft op een mooie en onbezorgde jeugd is dat, ook in Nederland, niet voor iedereen vanzelfsprekend. Stichting Timon helpt kinderen, jongeren en jongvolwassenen die door hun problemen of handicap hulp nodig hebben om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Kernwaarden

Timon heeft haar missie, motivatie en inspiratie vertaald naar de volgende vier kernwaarden:

Uniek: Elk mens – en daarmee elke cliënt – is uniek en waardevol.

Hoop: De hulp die wordt ingezet is er op gericht nieuwe hoop richting de toekomst te creëren. We geloven dat verandering en herstel mogelijk is.

Samen: We hebben de overtuiging dat ieder mens het best tot zijn/haar recht komt door, op basis van gelijkwaardigheid, te (leren) leven samen met – en in relatie tot – anderen. Welkom zijn en je thuis voelen is belangrijk.

Gedreven: Er zijn voor de ander drijft ons, we geven niet zomaar op en zetten graag een stap extra.

Samen met u en de vrijwilligers van Timon kunnen ook deze jongeren bouwen aan hun toekomst. De Diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Voor meer informatie kunt u uiteraard kijken op: https://www.timon.nl/

Lees meer →