Home Category : voorpagina

Exemple

Voorganger: Ds. A. Th. van Olst De lach om de beloofde zoon
De teksten van vandaag: Genesis 17 : 15 – 19, Genesis 18 : 9 – 15 en Genesis 21 : 1 – 7


Lachen maakt mensen mooi. Maar er is ook gelach, dat niet zo mooi is. Vanmorgen zien we eerst een
lach van pijn en ongeloof en tenslotte een lach van vreugde en van verwachting.
Abraham heeft lang moeten wachten op de beloofde zoon en als dan uiteindelijk de belofte komt,
dat Sara binnen een jaar een zoon zal krijgen, buigt Abraham voor God, maar lacht ook. Een lach van
gesmoorde hoop. Hij dacht dat het onmogelijk was. De hoop is in de knel gekomen.
Sara hoort het ook en lacht in zichzelf een lach vol verdriet en pijn van kinderloosheid.
Zo ging het ook bij Zacharias aan het begin van het Nieuwe Testament. Ook hij gelooft niet dat
Elizabeth nog een kind kan krijgen. Maar God zegt: Hou je er rekening mee, dat ik de Here ben? Zou
iets voor de Mij te wonderlijk zijn?
Hoe is dat bij ons? Iedere Kerst verwachten we weer. We zien uit naar de voleinding, maar zien we er
ook iets van in deze wereld? In ons leven? In de kerk? Misschien lachen wij ook wel uit ongeloof.
Er zijn veel parallellen tussen Abraham en Sara en Zacharias en Elizabeth.
De geboorte van Isaac is een uitbarsting van hoop, het bewijs, dat God doorgaat met Zijn plan tot de
voleinding van de wereld. Sara zegt: “God maakt dat ik kan lachen.” Die lach is aanstekelijk. Dan mag
de glimlach ook bij ons wel doorbreken. De lach van advent, de lach van de verwachting.
De oude door de schriften gevormde Zacharia geloofde het eerst niet. Bij de jonge en onbevangen
Maria breekt de lach wel direct door.
Laat de lach doorbreken, want eens zal de hoop waarheid blijken en klinkt de vreugdevolle
schaterlach op de jongste dag. Ook dan zullen we zeggen: “God heeft mij doen lachen en dat houdt
nooit meer op.”

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Opwekking 527 “Licht in de Nacht”

Licht in de nacht is een lied dat de vreugde weergeeft, die christenen putten uit de komst van Jezus met Kerst. In een wereld waar de vergelding van kwaad met kwaad uitmondt in een eindeloze cirkel van haat, leerde Hij ons leven uit liefde. Het is van oorsprong een Frans lied “Minuit Chrétiens”. De oorspronkelijke tekst dateert uit 1847 en is van Placide Cappeau. De Nederlandse tekst is van Rikkert Zuiderveld.

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken

dit is de nacht dat Zijn leven begon

Sluier van angst en pijn lag op de volken

totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

stralend breekt die held’re morgen aan

Prijs nu zijn naam

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam 

Wat Hij ons leert is geven om een ander

liefde alleen is de weg die Hij wees

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden

vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd 

Prijs nu zijn naam      

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam  

Prijs nu zijn naam      

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam

O, nacht vol licht      

o, nacht dat Jezus kwam

Lees meer →
Exemple

Deze diaconale collecte is bestemd voor het Diaconaal Aandachts Centrum (DAC) in Amersfoort. Het Diaconaal Aandacht Centrum is een ontmoetingscentrum waar in een huiselijke sfeer mensen elkaar kunnen ontmoeten. In principe is iedereen welkom, maar in de praktijk zijn de gasten veelal mensen met weinig contacten, die warmte en gezelligheid zoeken en een luisterend oor vinden. Het DAC wil voor hen een thuisplek zijn, waar mensen hun emoties en ervaringen delen. Zo willen wij elkaars naaste zijn, een zichtbaar stukje diaconaal werk voor hen die meer of minder buiten de gevestigde maatschappij vallen. De visie van het DAC wordt gevoed vanuit de christelijke principes: barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid.

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekening nummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project.  De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten. Helpt u mee?

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. J. Maasland Wat is jouw uitzicht?
De teksten van vandaag: Prediker 11 : 7 – 12 : 5 en Hebreeën 11 : 1 – 16

Uitzicht is meer dan wat je kunt zien. Wat wij vanmorgen zien is, dat 3 kaarsen zijn aangestoken om
overleden gemeenteleden, familie, vrienden of bekenden te gedenken. Maar ons uitzicht ontvangen
we vanaf de grote kaars. Die verwijst naar Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan. En de drie
kaarsen, die aan dat licht zijn ontstoken, verspreiden daardoor licht en warmte ondanks dat ze ons
herinneren aan mensen, die overleden zijn.
Wat is ons uitzicht? Prediker beschrijft in zijn cynisme. “Het is allemaal leegte”. Het leven gaat
voorbij.
In de brief aan de Hebreeën gaat het over hetzelfde. Het gaat over het geloof, maar ook over dat
mensen in geloof gestorven zijn zonder dat wat ze hoopten en verwachtten werkelijkheid is
geworden.
Is het daarom een leeg geloof? Dat zou je op basis van de feiten kunnen zeggen, maar dan heb je
geen uitzicht. Wij worden bepaald bij het uitzicht dat we hebben. Ons uitzicht is God. Hij ziet jou. Hij
heeft je geschapen. En daarin verschilt ons leven niet zoveel van dat van Abel, Henoch, Noach,
Abraham en Saraï. Wij geloven het ook, maar we zien het niet.
Wat mensen zeggen en doen krijgt door het geloof waarde voor de ander. Door het geloof spreken
de geloofshelden nog steeds. Hun geloof was de verwachting, die ze hadden op grond van wat zij van
God hadden vernomen. Ze leefden met uitzicht. Zij leefden van de belofte.
Ons uitzicht wordt bezongen in de liederen van vanmorgen. “Daar ruist langs de wolken een lieflijke
naam, die Hemel en aarde verenigt tezaam” en “Ik zeg het allen dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan”.
In de harde werkelijkheid van het afscheid nemen, straalt het licht van Pasen. In het licht dat Hij ons
heeft gegeven zien wij elkaar en onszelf en zijn we mensen met uitzicht en zingen we van Jezus
Christus, die ons leven is vandaag en morgen en door de dood heen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. A.G. van der Heijden De gemeente is er om open te doen
De tekst van vandaag: Lucas 11 : 37 – 54

Met een sleutel kun je deuren openen en sluiten. Als je hem gebruikt om te sluiten, sluit je de
toegang af voor andere mensen en dat is in dit verband nu juist niet de bedoeling.
Gods kerk is op aarde om te getuigen van Jezus, die de toegang tot God mogelijk heeft gemaakt.
Centraal staat vandaag vers 52. De sleutel is weggenomen. Dat is niet de bedoeling van het
gemeente zijn. De kerk heeft in de wereld een sleutelfunctie om voor anderen deuren te openen. Dat
gaat niet vanzelf, maar het is wel de bedoeling van Jezus.
De tekst is een waarschuwing hoe deze roeping volledig de mist in kan gaan. “De sleutel tot de
kennis” (de sleutel tot God) is toevertrouwd aan de Schriftgeleerden en farizeeërs. Maar zij hebben
hem verkeerd gebruikt. Jezus zegt: Jullie zijn zelf niet in dat heil naar binnen gegaan, maar hebben
daarnaast ook de toegang voor anderen onmogelijk gemaakt.
In onze kerk lijkt de gang van zaken hier soms ook op. Het magistrale evangelie dat de Here een God
wil zijn van verloren mensen wordt teruggebracht tot een lijst van dingen, die wel en niet mogen, zo
ingewikkeld, dat het de mensen de moed ontneemt om er aan te beginnen. Deuren worden eerder
dichtgeslagen dan open gesteld.
Hebben wij door, dat onze manier van christen zijn de deur tot God voor anderen kan sluiten?
Het is de bedoeling van Jezus dat zijn gemeente de deuren wijd openzet voor diegenen, die er elders
uit liggen. Maar dan moeten we wel eerst zelf binnengaan. Pas dan kunnen we voor anderen deuren
open zetten, zodat ze kunnen bijkomen en hoop en vertrouwen krijgen in het heil van onze God. Dat
heeft de wereld vandaag de dag keihard nodig. Dichte deuren zijn er zat. Laten we onze God daar
gelovig om vragen. Jezus zegt: Dan geeft Hij vast en zeker. Ieder die bidt, ontvangt, die zoekt, vindt
en wie klopt zal worden open gedaan.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. B. Luiten, Voorschot op eeuwige vreugde

De tekst van vandaag: Psalm 91

God gaf Abraham een voorschot op de toekomst. Hij sloot een verbond, niet alleen voor toen en niet
alleen voor Abraham, maar voor eeuwig en voor de hele wereld. Abraham kreeg een land en een
kind zodat hij wist dat er toekomst voor hem en zijn nakomelingen zou zijn.
In psalm 91 wordt tot God wordt gezegd: U bent mijn toevlucht en mijn vesting, op U vertrouw ik. Je
hoeft niet bang te zijn. Niet voor de pijl die rondvliegt, niet voor de pest. Maar hoe lees je over die
pijl als je in het huidige Oekraïne woont, hoe lees je dat over de pest als je met kanker in het
ziekenhuis ligt?
Je wordt uitgenodigd door God zelf om te zien wat Hij zijn volk toen gaf. Hij leidt Abraham en
vervolgens het volk Israël bij de uittocht uit Egypte. Hij beloofde Abraham kinderen en een
nageslacht. Bij de uittocht uit Egypte geeft God aan, dat hij voor ze zorgt.
God woont te midden van Zijn kinderen. Hij geeft een voorschot op de eeuwige vreugde. Zien wij dit?
Vertrouwen wij op Hem? God is niet veranderd. God geeft Zijn Geest diep in het hart van Zijn
kinderen als het voorschot op de eeuwige vreugde.
Christenen, die omwille van hun geloof worden opgesloten getuigen: Een christen kun je niet
eenzaam opsluiten. God is er altijd bij. Je kunt andere goden toelaten, maar niemand kan God uit je
hart halen.
Wat is nu het diepste in mij? Mijn toevlucht mijn vesting. Op U vertrouw ik. God is liefde en vrede,
actieve vrede. We zijn broers en zussen op basis van een geloofsband. Waar is het voorschot op
gericht? Kijk dan naar de laatste zin van de psalm. “Ik zal je redding zijn.” In de oude vertaling: “Ik zal
je Mijn heil doen zien” God zal je laten zien, dat alles weer heel wordt, geen dood, geen ziekte. Dat
belooft God met Zijn voorschot. Hij is er ook in de donkerste dagen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. B. Loonstra, Oorlog en vrede

De tekst van vandaag:   Genesis 14

De wereld staat in brand. Oorlog, crisis op crisis. In Genesis 14 vinden we daar op kleinere schaal iets van terug. Vier koningen trekken op hun oorlogspad langs Sodom en Gomorra en nemen alles mee. Ook Lot, de neef van Abraham wordt meegenomen.

Als Abraham hoort, dat zijn neef is meegenomen door de plunderaars had hij kunnen zeggen: “Ja, dat krijg je er van als je wilt weten waar de welvaart te halen is. Er zijn altijd kapers op de kust.”

Maar Abraham dacht niet zo. Hij verzamelt een leger, drijft de noordelijke koningen terug en Lot wordt bevrijd. De oorlog is voorbij. Er kan worden gewerkt aan de wederopbouw. Maar met het ophouden van een oorlog is er nog geen vrede.

De vrede kondigt zich aan als een tiende koning ten tonele verschijnt, Melchizedek. Hij lijkt belangrijker dan de andere koningen. Hij is een priesterkoning in dienst van de allerhoogste God. Hij bemiddelt tussen God en mensen. Abraham krijgt de zegen van Melchizedek en herkent daarin, dat hij een juiste keuze heeft gemaakt toen God hem riep.

Kent u dat gevoel ook? Dat u boven de dagelijkse zorgen wordt uitgetild? Een bevestiging van de weg die je gaan moet? Het komt niet op het moment dat jij het wil. Het komt op een moment dat God vindt dat je het nodig hebt. Beschouw het als een toegift, een cadeau van Genade.

Melchizedek wordt nog een paar keer genoemd in de bijbel. Bijvoorbeeld in psalm 110. In de brief aan de Hebreeën wordt Jezus “priester zoals Melchizedek” genoemd.

De ervaring van uitgetild worden boven de dagelijkse werkelijkheid is dan misschien een zeldzaamheid, maar de vrede van God zelf is een blijvende gave, of je hem nu ervaart of niet. Alleen dat al kan je blij maken.

Hij stelt ons in een nieuwe werkelijkheid. Het is een kwestie van vertrouwen. Zoek de groei en de bevestiging. En zet je in voor een ander, zoals Abraham voor Lot en Jezus voor ons.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Zondag 30 oktober is de diaconale collecte bestemd voor project FRA086 Beurzen, Theologiestudenten, Frankrijk.

Hét Goede Nieuws delen met landgenoten is het verlangen van armlastige theologiestudenten. De Faculté Jean Calvin (FJC) in Frankrijk is een van de slechts drie reformatorische theologische faculteiten voor het wereldwijde Franse taalgebied. Een aantal studenten, voornamelijk afkomstig uit Afrikaanse landen, kan de eigen theologiestudie niet betalen. De faculteitsraad wil hen helpen met een beurs, mits er geld voor is. FJC ontvangt geen overheidssubsidie.

Waarom dit project?

Dit project wil arme, maar capabele en gemotiveerde studenten helpen zich op een verantwoorde manier voor te bereiden op hun toekomstige taak als voorganger, missionair werker of pastoraal medewerker in Franstalig gebied. Daarom verwacht het FJC dat de ondersteunde studenten zelf ook actief bijdragen aan de financiering van hun studie door middel van bijbaantjes of bijdragen van hun familie of kerkelijke gemeente. FJC selecteert deze studenten zorgvuldig, zo blijft het risico op voortijdig afhaken laag. Meer informatie: https://cgk.nl/project/fra086/

De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten. Helpt u mee?

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Dhr. R. van de Beek, Schuld, onmacht en Gods redding

De tekst van vandaag:   Genesis 2 : 4 – 3:1, Efeziërs 2 : 1 – 10 en Openbaring 18 : 1 – 5

Het is vandaag Michazondag. Op deze dag wordt aandacht besteed aan de oneerlijke verdeling van de rijkdom op deze wereld.

In Genesis 2 legt God een tuin aan en zet de mens daar middenin met de opdracht om de tuin te verzorgen. Wij hebben de aarde sindsdien gebruikt naar ons eigen goeddunken. Dat heeft er toe geleid, dat ook dit jaar Earth overshoot day (de dag dat de wereldbevolking al meer grondstoffen en voedingswaren heeft verbruikt dan de aarde in een jaar kan opbrengen) al in juli viel. Wij leven op de pof bij onze kinderen en bij de aarde.

De mens kreeg vervolgens de zorg voor de Flora en Fauna. Dan volgt de verleiding door de slang en nog steeds worden wij dagelijks verleid met het gevolg, dat de schepping uitgeput en kapot gemaakt wordt.

In Openbaring vernietigd God de stad Babylon (onze niets ontziende westerse cultuur), die staat voor alles wat ons van Gods pad af leidt. Hij zegt: Ga weg uit die stad. Doen we dat? Stoppen we met auto rijden, vliegen, ongeremd nieuwe spullen en kleren kopen? Of vinden we dat een druppel op een gloeiende plaat? Bedenk dan: wat voor ons een druppel lijkt, kan door God veel groter worden gemaakt. Bijvoorbeeld het verhaal van de vijf broden en twee vissen.

God schakelt ons in. Hij heeft een taak voor ons, een doel met ons . Dat we zorg gaan dragen voor de schepping. Als je God toestaat in je leven, zorgt Hij er voor dat je de juiste dingen gaat doen.

Het kan iets kleins zijn, maar het past in Zijn hele grote plan.

Hij heeft ons ingeroosterd. Hebben wij daar oog voor? Zo niet, dan kunnen we vragen of Hij onze ogen wil openen. Dat is de oproep van Micha op deze zondag: Doe recht heb de waarheid lief en wandel nederig met God.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Opwekking 710 “Zegen mij op de weg die ik moet gaan”

Het is een lied van de groep Sela. De tekst is van Hans Maat, de muziek is van Gerrit Dekker.

De tekst van het lied is een vraag (gebed) aan God om Zijn zegen (Zijn leiding) te mogen ontvangen over ons leven, zodat we ook anderen in onze omgeving tot zegen kunnen zijn.

Zegen mij op de weg die ik moet gaan,

zegen mij op de plek waar ik zal staan,

zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,

o God, zegen mij alle dagen lang.

Vader maak mij tot een zegen,

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met Uw Geest, Heer,

Jezus kom tot mij.

Als de Bron van leven,

die ontspringt diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven,

zegen ons waar we hoop en liefde geven,

zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen,

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader maak ons tot een zegen,

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Lees meer →