Exemple

Voorganger: Ds. B. Luiten, Voorschot op eeuwige vreugde

De tekst van vandaag: Psalm 91

God gaf Abraham een voorschot op de toekomst. Hij sloot een verbond, niet alleen voor toen en niet
alleen voor Abraham, maar voor eeuwig en voor de hele wereld. Abraham kreeg een land en een
kind zodat hij wist dat er toekomst voor hem en zijn nakomelingen zou zijn.
In psalm 91 wordt tot God wordt gezegd: U bent mijn toevlucht en mijn vesting, op U vertrouw ik. Je
hoeft niet bang te zijn. Niet voor de pijl die rondvliegt, niet voor de pest. Maar hoe lees je over die
pijl als je in het huidige Oekraïne woont, hoe lees je dat over de pest als je met kanker in het
ziekenhuis ligt?
Je wordt uitgenodigd door God zelf om te zien wat Hij zijn volk toen gaf. Hij leidt Abraham en
vervolgens het volk Israël bij de uittocht uit Egypte. Hij beloofde Abraham kinderen en een
nageslacht. Bij de uittocht uit Egypte geeft God aan, dat hij voor ze zorgt.
God woont te midden van Zijn kinderen. Hij geeft een voorschot op de eeuwige vreugde. Zien wij dit?
Vertrouwen wij op Hem? God is niet veranderd. God geeft Zijn Geest diep in het hart van Zijn
kinderen als het voorschot op de eeuwige vreugde.
Christenen, die omwille van hun geloof worden opgesloten getuigen: Een christen kun je niet
eenzaam opsluiten. God is er altijd bij. Je kunt andere goden toelaten, maar niemand kan God uit je
hart halen.
Wat is nu het diepste in mij? Mijn toevlucht mijn vesting. Op U vertrouw ik. God is liefde en vrede,
actieve vrede. We zijn broers en zussen op basis van een geloofsband. Waar is het voorschot op
gericht? Kijk dan naar de laatste zin van de psalm. “Ik zal je redding zijn.” In de oude vertaling: “Ik zal
je Mijn heil doen zien” God zal je laten zien, dat alles weer heel wordt, geen dood, geen ziekte. Dat
belooft God met Zijn voorschot. Hij is er ook in de donkerste dagen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Opwekking 710 “Zegen mij op de weg die ik moet gaan”

Het is een lied van de groep Sela. De tekst is van Hans Maat, de muziek is van Gerrit Dekker.

De tekst van het lied is een vraag (gebed) aan God om Zijn zegen (Zijn leiding) te mogen ontvangen over ons leven, zodat we ook anderen in onze omgeving tot zegen kunnen zijn.

Zegen mij op de weg die ik moet gaan,

zegen mij op de plek waar ik zal staan,

zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,

o God, zegen mij alle dagen lang.

Vader maak mij tot een zegen,

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met Uw Geest, Heer,

Jezus kom tot mij.

Als de Bron van leven,

die ontspringt diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven,

zegen ons waar we hoop en liefde geven,

zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen,

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader maak ons tot een zegen,

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Lees meer →
Exemple

Deze diaconale collecte is bestemd voor het Diaconaal Aandachts Centrum (DAC) in Amersfoort. Het Diaconaal Aandacht Centrum is een ontmoetingscentrum waar in een huiselijke sfeer mensen elkaar kunnen ontmoeten. In principe is iedereen welkom, maar in de praktijk zijn de gasten veelal mensen met weinig contacten, die warmte en gezelligheid zoeken en een luisterend oor vinden. Het DAC wil voor hen een thuisplek zijn, waar mensen hun emoties en ervaringen delen. Zo willen wij elkaars naaste zijn, een zichtbaar stukje diaconaal werk voor hen die meer of minder buiten de gevestigde maatschappij vallen. De visie van het DAC wordt gevoed vanuit de christelijke principes: barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid.

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekening nummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project.  De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten. Helpt u mee?

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. B. Loonstra, Oorlog en vrede

De tekst van vandaag:   Genesis 14

De wereld staat in brand. Oorlog, crisis op crisis. In Genesis 14 vinden we daar op kleinere schaal iets van terug. Vier koningen trekken op hun oorlogspad langs Sodom en Gomorra en nemen alles mee. Ook Lot, de neef van Abraham wordt meegenomen.

Als Abraham hoort, dat zijn neef is meegenomen door de plunderaars had hij kunnen zeggen: “Ja, dat krijg je er van als je wilt weten waar de welvaart te halen is. Er zijn altijd kapers op de kust.”

Maar Abraham dacht niet zo. Hij verzamelt een leger, drijft de noordelijke koningen terug en Lot wordt bevrijd. De oorlog is voorbij. Er kan worden gewerkt aan de wederopbouw. Maar met het ophouden van een oorlog is er nog geen vrede.

De vrede kondigt zich aan als een tiende koning ten tonele verschijnt, Melchizedek. Hij lijkt belangrijker dan de andere koningen. Hij is een priesterkoning in dienst van de allerhoogste God. Hij bemiddelt tussen God en mensen. Abraham krijgt de zegen van Melchizedek en herkent daarin, dat hij een juiste keuze heeft gemaakt toen God hem riep.

Kent u dat gevoel ook? Dat u boven de dagelijkse zorgen wordt uitgetild? Een bevestiging van de weg die je gaan moet? Het komt niet op het moment dat jij het wil. Het komt op een moment dat God vindt dat je het nodig hebt. Beschouw het als een toegift, een cadeau van Genade.

Melchizedek wordt nog een paar keer genoemd in de bijbel. Bijvoorbeeld in psalm 110. In de brief aan de Hebreeën wordt Jezus “priester zoals Melchizedek” genoemd.

De ervaring van uitgetild worden boven de dagelijkse werkelijkheid is dan misschien een zeldzaamheid, maar de vrede van God zelf is een blijvende gave, of je hem nu ervaart of niet. Alleen dat al kan je blij maken.

Hij stelt ons in een nieuwe werkelijkheid. Het is een kwestie van vertrouwen. Zoek de groei en de bevestiging. En zet je in voor een ander, zoals Abraham voor Lot en Jezus voor ons.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Zondag 30 oktober is de diaconale collecte bestemd voor project FRA086 Beurzen, Theologiestudenten, Frankrijk.

Hét Goede Nieuws delen met landgenoten is het verlangen van armlastige theologiestudenten. De Faculté Jean Calvin (FJC) in Frankrijk is een van de slechts drie reformatorische theologische faculteiten voor het wereldwijde Franse taalgebied. Een aantal studenten, voornamelijk afkomstig uit Afrikaanse landen, kan de eigen theologiestudie niet betalen. De faculteitsraad wil hen helpen met een beurs, mits er geld voor is. FJC ontvangt geen overheidssubsidie.

Waarom dit project?

Dit project wil arme, maar capabele en gemotiveerde studenten helpen zich op een verantwoorde manier voor te bereiden op hun toekomstige taak als voorganger, missionair werker of pastoraal medewerker in Franstalig gebied. Daarom verwacht het FJC dat de ondersteunde studenten zelf ook actief bijdragen aan de financiering van hun studie door middel van bijbaantjes of bijdragen van hun familie of kerkelijke gemeente. FJC selecteert deze studenten zorgvuldig, zo blijft het risico op voortijdig afhaken laag. Meer informatie: https://cgk.nl/project/fra086/

De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten. Helpt u mee?

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Dhr. R. van de Beek, Schuld, onmacht en Gods redding

De tekst van vandaag:   Genesis 2 : 4 – 3:1, Efeziërs 2 : 1 – 10 en Openbaring 18 : 1 – 5

Het is vandaag Michazondag. Op deze dag wordt aandacht besteed aan de oneerlijke verdeling van de rijkdom op deze wereld.

In Genesis 2 legt God een tuin aan en zet de mens daar middenin met de opdracht om de tuin te verzorgen. Wij hebben de aarde sindsdien gebruikt naar ons eigen goeddunken. Dat heeft er toe geleid, dat ook dit jaar Earth overshoot day (de dag dat de wereldbevolking al meer grondstoffen en voedingswaren heeft verbruikt dan de aarde in een jaar kan opbrengen) al in juli viel. Wij leven op de pof bij onze kinderen en bij de aarde.

De mens kreeg vervolgens de zorg voor de Flora en Fauna. Dan volgt de verleiding door de slang en nog steeds worden wij dagelijks verleid met het gevolg, dat de schepping uitgeput en kapot gemaakt wordt.

In Openbaring vernietigd God de stad Babylon (onze niets ontziende westerse cultuur), die staat voor alles wat ons van Gods pad af leidt. Hij zegt: Ga weg uit die stad. Doen we dat? Stoppen we met auto rijden, vliegen, ongeremd nieuwe spullen en kleren kopen? Of vinden we dat een druppel op een gloeiende plaat? Bedenk dan: wat voor ons een druppel lijkt, kan door God veel groter worden gemaakt. Bijvoorbeeld het verhaal van de vijf broden en twee vissen.

God schakelt ons in. Hij heeft een taak voor ons, een doel met ons . Dat we zorg gaan dragen voor de schepping. Als je God toestaat in je leven, zorgt Hij er voor dat je de juiste dingen gaat doen.

Het kan iets kleins zijn, maar het past in Zijn hele grote plan.

Hij heeft ons ingeroosterd. Hebben wij daar oog voor? Zo niet, dan kunnen we vragen of Hij onze ogen wil openen. Dat is de oproep van Micha op deze zondag: Doe recht heb de waarheid lief en wandel nederig met God.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. C. van Atten, Over God

De tekst van vandaag:   Handelingen 17 : 16 – 31

Vanochtend is de dienst gericht op God zelf. Niet op Zijn schepping, niet op het woord, niet op de genade, maar op het zijn van God.

We kennen God door de bijbel, maar Wie Hij is blijft iets mysterieus, een geheim.

Paulus schrijft: “In Hem zijn wij, bewegen wij en leven wij. We vragen ons af waar God is. Om ons heen?

Athene was in die tijd het centrum van de wetenschap en filosofie. Paulus ziet in de stad naast alle andere beelden van Griekse goden ook een altaar is voor de “onbekende God”. Misschien dachten de Grieken al dat er iets meer moest zijn dan wat zij kenden?

Soms voelen wij ook wel dat er iets meer is in de stille grootsheid van de natuur, de zee, de sterren.

Paulus wordt uitgenodigd in de Areopagus. Hij legt uit wie de “onbekende god” is. Hij woont niet in een tempel. Daar is Hij veel te groot voor. Deze God dient zelf Hij dient ons met heel Zijn heil, genade en liefde.

Hij is niet zichtbaar. Wij kunnen ons ook geen voorstelling van Hem maken. Toch moet je Hem zoeken, want Hij zoekt ook ons. Je kunt hem vinden want Hij vindt ook ons. Als je Hem niet zoekt, kun je blijven zoeken, maar zul je niet vinden. Een leven zonder God is een leven met een leegte. Paulus schrijft ook over Jezus, een man, die geleefd heeft en nog leeft, geleden, gestorven, maar ook weer is opgestaan. God is in Jezus een kwetsbaar mens geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben Zijn glorie en heerlijkheid gezien. Het evangelie roept ons met klem op om Hem te zoeken, te vinden en gevonden te worden. Hij komt als rechtvaardige ons tegemoet in de bijbel, in het evangelie. Bij het openen van de bijbel dan ruist zijn naam. Zijn overweldigende liefde is en blijft uniek in deze wereld. Met de komst van Jezus Christus laat God zien wie Hij is.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. C.C. den Hertog, Het geheim van Israël

De tekst van vandaag:   Deuteronomium 7 : 6 – 11 en Romeinen 11 : 16 – 24

Met het enten van takken van de wilde olijven op de edele boom wordt bedoeld, dat mensen van buiten Israël ook deel mogen uitmaken van Israël, Gods volk.

Alle volken, die in de bijbel worden genoemd bestaan niet meer, maar door de eeuwen heen is er nog steeds het volk Israël. Wat is het geheim van Israël?

Het is een rijke, verootmoedigende en ergerniswekkende boodschap.

De rijkdom van deze boodschap zien we in Deuteronomium 7. God zegt: IK heb jullie gekozen omdat ik aan jullie voorvaderen een eed gezworen heb. Je moet het geheim dus niet bij het volk zelf zoeken. Zij zijn niet trouwer of slimmer of dapperder dan andere volken. In de verwijzing naar de eed aan Abraham en Isaac, zegt God ook: “In u zullen alle geslachten gezegend worden”. Het gaat dus ook over ons.

Verootmoediging is het tegenovergestelde van zelfverheffing. Als christenen kunnen we soms denken: “Als iedereen was zoals ik, zou de wereld er beter uit zien.” Dat is een vorm van zelfverheffing. Erkennen dat we de zegeningen van God niet kunnen verdienen is verootmoediging.

In de boodschap zit ook ergernis omdat God Israël heeft gekozen. Je vindt die ergernis ook terug in hoe mensen keken naar hoe Jezus omging met mensen in Zijn omgeving.

Als je ziet, dat God kiest voor een slavenvolk zonder groot cultureel verhaal, dat Jezus tollenaars en zondaars en hoeren uitnodigt, dat dan zie je hoe radicaal Zijn genade en ontferming is.

Je komt in de gemeenschap van Jezus Christus niet binnen op basis van wat je hebt bereikt. Hij buigt zich uit grondeloze goedheid over ons en onze wereld en rekent ons allemaal tot de burgerlijke stand van Zijn Jeruzalem. Het geheim van Israël is ook een geheim van ons. We leven niet van wat we meebrengen, maar van wat we van God ontvangen. Hij zegt: Ik ben je Vader en Ik zal voor je zorgen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. M. Hogenbirk, Levensstijl

De tekst van vandaag:   1 Petrus 2 : 11 – 25

Wat is je levensstijl, je doen en laten? Pas je je aan iedereen rondom je aan of leef je je eigen stijl?

Als je kiest voor een eigen stijl, roept dat reacties op; positief en negatief. Waarom kies je voor die specifieke stijl?

Petrus heeft het over de levensstijl van christenen als minderheid tussen de heidenen.

Zo is het ook in onze tijd. Het zorgt voor “strijd” in en tegen je eigen ziel.

Petrus spreekt de gemeente aan met “Geliefden”. Wij zijn geliefd door de Here God. Een koninkrijk van priesters, een heilig volk, dat God zelf heeft uitverkoren. Voel je de ontferming? Als je geliefd bent, hoef je niet meer bang te zijn.

De gemeente wordt ook aangesproken als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ze hoorden er als christenen maatschappelijk gezien niet meer bij.

De werkelijkheid van wat God ons geeft temidden van een godloze omgeving is een strijd. Je wordt opgeroepen en aangespoord. Petrus vraagt dringend: “Onthoud je van zelfzuchtige verlangens” (materialisme).

Vragen we ons soms af wat Jezus Christus van ons vraagt? We worden opgeroepen om Christus het voorbeeld in ons leven te laten zijn.

Het gaat in de tekst ook over overheid. Willen we als christenen goede betrouwbare burgers zijn? Doen we het goede voor onze samenleving als dienaar van God?

Met slaven wordt hier huispersoneel bedoeld. Mensen, aan wie je je huis en gezin toevertrouwt. Je moet te vertrouwen zijn.

Onredelijk benaderd worden is nog geen reden om zelf ook onredelijk te zijn. Hoeveel bedrieglijke taal wordt er in onze samenleving niet gesproken. Jezus onthield zich daarvan. Hij dreigde niet. Hij bleef altijd in gesprek. We moeten niet het kwaad, maar de liefde laten overheersen.

Aan het eind van het hoofdstuk staat: “Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u tot de herder teruggekeerd.” Jezus heeft ons weggehaald uit het gevaar. Als je weet, dat Jezus Christus je ziel behoedt, strijdt je je strijd anders. Het verandert je leven. Je levensstijl verandert.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →

Tekst van de dag

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.