Exemple

Voorganger: Ds. A.P. van Langevelde Liefde tot het uiterste
De tekst van vandaag: Johannes 13 : 1 – 11

Jezus had na alle tegenwerking in Zijn leven zich stilletjes kunnen terugtrekken. Er was bij Zijn
geboorte geen plaats in de herberg, en Farizeeërs en Schriftgeleerden probeerden zich voortdurend
van hem te ontdoen.
God had een plan om de wereld te redden. Jezus accepteerde de opdracht om dit plan uit te voeren.
Nu is het Pasen en Hij weet, dat Zijn tijd gekomen is dat Hij uit de wereld terug moet keren naar Zijn
Vader. Pesach is het feest van de engel, die sparend langs de huizen van de Israëlieten in Egypte ging.
Het bloed van een lam op de deurpost redde de eerstgeborenen en gaf het volk de vrije uittocht uit
Egypte. Jezus koos niet voor een uitweg met geweld. Hij ging de weg die Zijn Vader voor Hem had
uitgestippeld. God vroeg niet het bloed van mensen, maar gaf het bloed van een onschuldig Lam aan
de mensen. Zijn liefde voor de mensen gaat tot het uiterste.
Het woord uiterste kent in dit verband meerdere lagen.

 1. Tot op het laatst van Zijn leven bleef Hij trouw, ook toen het moeilijk werd. Hij bidt zelfs voor
  de moordenaars aan het kruis.
 2. Tot de volle maat van het lijden. In het diepste deel van zijn lijden wordt Hij verlaten door
  Zijn Vader, maar zelfs dan laat Hij de mensen niet los. Daarom kan Hij ook in de donkerste
  periode van ons leven licht brengen.
 3. Tot het einde. Het zegt ook iets van het doel. Hij brengt de Zijnen niet tot halverwege, Hij
  houdt je vast en brengt je thuis.
  Zijn ondergang brengt ons thuis. Vanmorgen is Hij bij ons en vraagt ons om Hem te volgen naar het
  huis van Zijn Vader. Met Hem sterven aan de zonde en met Hem opstaan uit de dood. Het begin van
  een nieuw leven. Niet langer belast door zonde, maar gestuurd door de Geest van God. Ons leven
  gaat dan lijken op het Zijne en wordt herschapen naar Zijn beeld.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Opwekkingslied 428 Genade zo oneindig groot.

Feitelijk is dit een Nederlandse vertaling van het bekende Amazing Grace

Het oorspronkelijke lied is van de dichter John Newton

De Nederlandse vertaling is van Elly Zuiderveld en Atze Bosch.

De tekst getuigt van de dankbaarheid, die wij als mensen mogen hebben voor de genade, die God ons schenkt door de dood (en opstanding) van Zijn Zoon, die wij met Pasen gedenken. Hierdoor werd de weg tussen God en ons vrijgemaakt, mogen wij ons kinderen van God noemen en leven in Zijn licht.

Genade zo oneindig groot,

dat ik, die’t niet verdien,

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan ’k zien.

Genade, die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook, als ik mij tot Hem keer,

dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.

Lees meer →
Exemple

Zondag 26 maart 2023 is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Present in Amersfoort. Present zorgt voor de brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende in Amersfoort. Zij brengen mensen bij elkaar.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. J. van Mulligen Aanmaning
De tekst van vandaag: Markus 12 : 1 – 12


Soms krijg je een aanmaning in de bus omdat je een rekening niet op tijd hebt betaald.
Vanmorgen gaat het hier ook over.
Iemand zet een wijngaard op en als hij naar het buitenland vertrekt verhuurt hij de wijngaard. Als de
eerste termijn verstreken is en er niet wordt betaald, stuurt hij mensen met een aanmaning, maar ze
worden geslagen en zelfs gedood. Zelfs zijn zoon doden zij.
De eigenaar van de wijngaard is God. De wijngaard in het verhaal is Israël. De pachters zijn de leiders
van het volk. De zoon is Jezus. Het geduld van de eigenaar wordt op de proef gesteld. Gods geduld
wordt op de proef gesteld. Je zou verwachten, dat de eigenaar van de wijngaard de pachters er uit
gooit, en zeker niet, dat hij zijn zoon er aan waagt.
Toen de mensen zich vergrepen aan de Zoon van God bleef het stil. Toen Jezus uitgescholden werd
en geslagen, bleef het stil. Toen hij gekruisigd werd bleef het stil. Geen actie vanuit de hemel. God
geeft niet op. Nog steeds bestaat de wijngaard bij de gratie van dat geduld. De deur staat nog altijd
wagenwijd open. De verwerping van Jezus is zelfs het begin van Gods verdere plan met de wijngaard.
Hij laat zich door wanbetalers niet afhouden van Zijn plan. In Jezus Christus neemt Hij zelfs de
achterstallige huur voor zijn rekening. Toch zeggen velen: Bedankt, maar ik kom er zelf wel uit. Bij
een dergelijke hardnekkige weigering zouden wij het opgeven, maar Gods geduld is grenzeloos.
Een keer zul je toch Zijn recht willen erkennen en met je schuld voor de dag komen.
Het aanbod ligt er. Zelfs voor onrechtvaardige pachters. Zou gauw ze op de knieën gaan worden de
aanmaningen ingetrokken. Wat doe jij met die aanmaning? Je kunt hem verscheuren en niet op de
riante schikking ingaan. Je kunt ook contact opnemen met de afzender. Dat is God. Hij is
onvoorstelbaar geduldig. Wie terug gaan worden feestelijk onthaald. Wonderlijk, onvoorstelbaar,
heerlijk en onmisbaar.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Student R.B.J. van der Linden Besef toch……..!
De tekst van vandaag: Johannes 11 : 45 – 54


In de vergadering, die in de tekst wordt besproken, wordt het besluit genomen tot iemands (Jezus’)
dood. Jezus wordt als gevaar gezien. De hogepriester merkt in de vergadering op: “Beseffen jullie dan
niet dat het beter is dat één persoon sterft dan het hele volk?”
Waarom grijpt God niet in? Die vraag stellen wij ook wel als er moeilijkheden opduiken in ons leven.
Maar God heeft in het handelen van de hogepriester wel degelijk de regie.
Johannes 11 is het hoogtepunt van Jezus optreden. De opwekking van Lazarus was een van de
laatste tekenen van Jezus. Niet beperkt door ziekte, gebrek aan voedsel, zelfs niet door de dood
hadden die tekenen één doel: dat Hij geopenbaard zou worden als de Zoon van God.
De Farizeeërs zijn de religieuze leiders. Op de melding van de opwekking van Lazarus komt het
Sanhedrin bijeen. Wat moeten zij doen? Dit speelt in de periode dat er veel mensen naar Jeruzalem
kwamen om het Pesach feest te vieren. Als ze Jezus door laten gaan, gaan steeds meer mensen in
Hem geloven en zal dat misschien zelfs leiden tot een volksopstand. Dat is een bedreiging van hun
eigen positie. De Romeinen zullen wellicht de tempel sluiten.
Hij zegt dus: Jullie begrijpen het niet. Besef toch, dat het in jullie belang is, dat één mens opgeofferd
wordt. Offers waren bekend bij de priesters. Er werden talloze dieren geslacht om de zonde te
verzoenen voor het volk.
Johannes pakt hier de rode draad door zijn evangelie op. Hij wijst hier het offerlam aan, dat de zonde
van de wereld wegdraagt.
De woorden van Kajafas zijn het werk van de Heilige Geest. God zegt in Zijn oneindige liefde tot ons:
Besef toch, dat die ene mens Jezus Christus moest sterven voor de redding van allen.
God heeft wel degelijk ingegrepen. Hij heeft wel degelijk de regie. Jezus stierf zodat wij kinderen van
God zouden zijn. Hij wil ook jouw verlosser zijn.
Duizend, duizend maal o Heer zij u daarvoor dank en eer.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. M. Oppenhuizen Laten we elkaar en onszelf toevertrouwen aan Jezus
De tekst van vandaag: Markus 5 : 21 – 43


Jaïrus noemt zijn dochter “dochtertje”. Hij houdt haar klein. Hij claimt haar. Dat is opmerkelijk want
in die tijd stond je op een leeftijd van 12 jaar op de drempel van volwassenheid. Hij vraagt aan Jezus:
Kom haar de handen opleggen, alsof hij weet wat goed voor haar is. Maar Jezus gaat zijn eigen gang.
Hij gaat niet mee in de haast van Jaïrus. Jezus legt het meisje niet de handen op (teken van
bescherming) zoals Jaïrus heeft gevraagd, maar neemt haar bij de hand. Een uitnodigend gebaar.
Meisje, jij mag leven.
Opmerkelijk is ook, dat Jezus haar niet terug geeft aan haar ouders. Mensen kunnen andere mensen
claimen uit een soort angst dat ze niet doen wat zij willen. Maar we moeten het aan Jezus overlaten.
Hij gaat redden. Het meisje komt onder de claim van haar vader vandaan. Zij mag een zelfstandig
leven beginnen.
En als Jezus vóór de opwekking van het meisje heel bewust de vrouw naar voren haalt, geeft Hij aan
wat een zelfstandig volwassen leven is. De vrouw is als gevolg van haar bloedingen eenzaam.
Jezus heft haar eenzaamheid op. Hij doet dat openlijk en zet haar midden tussen de mensen.
Zoals God het in het paradijs bedoeld heeft: Samen met elkaar zonder angst je plaats innemen.
Jezus spreekt de vrouw aan met “Mijn dochter”. Dochter van Israël en daardoor kind van God.
Lang niet altijd verhoort God onze gebeden zoals wij willen, hopen of verwachten, maar waar Hij
door alles heen aan werkt is dat we steeds meer leven in vertrouwen op Hem.
God wil ons bevrijden van angst, ons laten leven vanuit Zijn rust. Soms is daar intensief gebed voor
nodig of dat iemand een tijdje met ons optrekt. Als we maar vasthouden aan wat Jezus beide
dochters leert:
We mogen er zijn. Dankzij Gods genade. Niemand mag ons claimen en wij mogen niemand claimen.
We krijgen ruimte om lief te hebben.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Zondag 26 februari 2023 zullen wij collecteren voor het project “Onderdak voor moeder en kind” in Vatutine in Oekraïne (OEK142). De organisatie Mercy House biedt een schuilplaats aan alleenstaande (jonge) vrouwen met hun baby’s en kinderen die in moeizame omstandigheden leven. Mercy House voorziet in voedsel en kleding en leert hun basisvaardigheden zoals koken en budgetbeheer. De moeders proberen te werken of een opleiding te volgen en zorgen voor de kinderen. Met de juiste begeleiding krijgen de moeders hun eigenwaarde terug, staan zij steviger in de schoenen en vatten zij moed om de toekomst tegemoet te treden!

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. D. Visser Geven is zalig
De tekst van vandaag: Handelingen 20 : 17 – 38


In een groot internationaal onderzoek stond de vraag centraal : “Maakt het je gelukkiger, als je iets
weggeeft dan wanneer je het voor jezelf houdt?” De verrassende uitkomst was, dat mensen
gelukkiger werden van het geven dan van het zelf te houden.
De wetenschap bewijst dus de woorden van Jezus, hier geciteerd door Paulus, dat het zaliger is om te
geven dan te ontvangen”.
Het klinkt in eerste instantie niet logisch. We vinden het moeilijk om echt iets van waarde te delen.
Maar de kern van het evangelie is, dat God Zijn enige Zoon, gaf zodat wij het leven zouden krijgen.
Jezus Christus gaf Zijn leven als losprijs. Hij kocht ons als verslaafden vrij. Je kunt aan veel zaken
verslaafd zijn. Aan geld, aan sport, aan welvaart. Door die verslavingen worden mensen feitelijk arm
en lopen vast.
Jezus is gekomen om ons van die verslaving(en) te verlossen en om ons terug te brengen bij God en
Zijn liefde. Paulus had het op zijn reis naar Damascus zelf aan den lijve ondervonden. Jezus riep hem
een halt toe in zijn verslaving om ieder die handelde in strijd met zijn ideologie te vervolgen.
Vandaag is het hulpverleningszondag. Hulpverlening is een doorlopend proces. Wij mogen een nieuw
hart, ontvangen dat met de naaste in nood meeleeft en ook werkelijk uitdeelt.
Calvijn zei: “Door niets kom je nader tot God dan door te geven met je hart.”
Dat is een bijbelse waarheid. Ook buiten het bijbels leven wordt geven geroemd, maar de groeiende
kloof tussen arm en rijk bewijst, dat weinig mensen van deze waarheid overtuigd zijn.
Doen wij als christenen het nu beter dan anderen? Niet omdat we beter zijn, maar omdat we vervuld
zijn met de liefde van Christus. Die liefde heeft ons zo te pakken, dat ons leven daar op allerlei
manieren van getuigt. De genade die wij ontvangen maakt dat je begrijpt, dat geven gelukkiger
maakt dan ontvangen. Krijgen is mooi, maar geven is het zaligste wat er bestaat.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. J. Maasland Gods Koninkrijk wordt al zichtbaar?!
De tekst van vandaag: Marcus 1 : 14 – 20


Jezus roept en mensen volgen. Als God roept, ga je. Maar bij bijvoorbeeld Mozes zat daar nog wel
het een en ander aan vast. Hij mocht bij zijn geboorte eigenlijk niet leven, groeide op aan het hof,
moest vluchten en werd schaapherder. Weer later werd hij leider van het volk omdat God hem
daartoe riep.
Jezus week uit naar Galilea nadat Johannes gevangen genomen was. Johannes was de wegbereider
van Jezus en je zou verwachten, dat Jezus het werk zou voortzetten, maar Hij vertrekt naar Galilea.
Het werk van Johannes in Jeruzalem valt stil.
Als je denkt, dat je God aan het werk ziet, kan het ook zomaar ineens dramatisch anders lopen. Maar,
al lijkt het er uiterlijk wel op, Gods weg in Jezus Christus is geen drama. God begint in Jezus Christus
iets nieuws. Niet in het centrum van de macht, maar op een zijpad. Johannes gevangen, Jezus
vertrokken naar Galilea. Het lijkt een drama, maar Jezus begint in Galilea met Zijn verkondiging.
Als je God op het spoor wil komen, moet je niet zoeken op voor de hand liggende plekken. Hij is waar
niemand Hem verwacht.
Het lijkt een toeval, dat Hij de vissers ontmoet en hun vraagt om Hem te volgen. Het wonder is dat zij
Hem ook onmiddellijk volgen.
Jezus zag de vissers, niet zij zagen Hem. Als Hij ons ziet, spreekt Hij ons aan midden in onze dagelijkse
bezigheden. Hij zegt: Kijk naar mensen zoals Ik ook naar jullie heb gekeken.
Als Jezus gaat spreken oefent God Zijn macht uit. Jezus trekt door het land en verkondigt het goede
nieuws. Neem dat goede nieuws mee in je leven als basis voor wat je doet.
Als je amen zegt op Zijn roepstem zul je ervaren dat je wandelt in Zijn licht. Dan zie je de dingen
anders. Zelfs een bericht dat er geen hoop meer is, wordt dan overstraald door het licht van Pasen.
Hou vol door Hem te volgen, door je vertrouwen aan Hem te geven.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Zondag 29 januari 2023 zullen wij collecteren voor het Straatpastoraat in Amersfoort. Iedereen doet ertoe, ieder mens is kind van God met een eigen verhaal. Vanuit die basis is het straatpastoraat actief om dak- en thuislozen in de regio Amersfoort nabij te zijn. De twee pastors willen de mens zien, zielzorg bieden en mensen (hernieuwd) verbinden met hun naasten. Meer info zie: www.straatpastor.nl

Lees meer →

Tekst van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.