preek van de week

archive

Home Category : preek van de week

Voorganger: Ds. B.A.T. Witzier People, Planet, Profit
De teksten van vandaag: Psalm 72, Romeinen 8 : 18 – 23, Jacobus 5 : 1 – 6


People
In onze wereld is een tekort aan gerechtigheid omdat er een teveel is aan onderdrukking.
Mensen duwen anderen opzij om hun eigen doel te bereiken. Ook wij vinden het niet vervelend als
we meer krijgen dan een ander. Psalm 72 spreekt van een koning, die zorgt dat ieder, die zich breed
maakt ten koste van anderen het veld moet ruimen. Je ziet hier Jezus Christus voor je uitgetekend.
Hij verdedigde niet Zijn eigen ruimte, maar maakte ruimte ten koste van zichzelf. Is er iets van psalm
72 te zien in ons leven? Vaak is het anders. Dan moeten we omkeren en achter Jezus aan gaan. Als de
liefde de wereld binnenkomt, komt niemand meer iets tekort.
Planet
Ook in de schepping is er veel onrecht. Ziekten, honger, vervuiling, klimaatcrisis. Er ligt een vloek op
de schepping vanwege ons mensen. Toen God de wereld schiep, was het goed. Hij stelde de mens
aan als beheerders van de schepping, maar wij gedragen ons niet als beheerders. Bij ons gaat
welvaart gaat vóór de schepping.
Beseffen we dat de wereld kapot gaat? Zien we daarin ook onze eigen schuld?
Er is hoop. Als christenen mogen we uitzien naar een mooie toekomst. We hebben de Geest al
ontvangen. Wie die verlossing ontdekt in zijn eigen leven, mag zich ook inzetten voor de schepping.
Jezus kwam, ook om de schepping te bevrijden van de vloek.
Profit
In onze economie heerst het recht van de sterkste. Ethiek komt er niet aan te pas. In het Westen zijn
we wereldwijd gezien rijk. Maar rijkdom vergaat. Wat doen wij ermee? Beseffen we onze eigen
verantwoordelijkheid?
Jezus kwam om ons te bevrijden van de hebzucht. Om ons te laten ontdekken wat werkelijk van
waarde is. Als Hij terug komt, wordt er niet gekeken naar onze rijkdom, maar naar hoe we omgingen
met de armen. Je hebt op de laatste dag niets aan een volle portemonnee. Om de welvaart op een
rechtvaardige manier onder elkaar te verdelen zullen we als Nederlanders een stapje terug moeten
doen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Is dat aan ons te zien?

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. M. Hogenbirk Vreugde, spontaan of opgelegd?
De teksten van vandaag: Filipenzen 3: 17 – 4 : 7 en Prediker 4 : 1 – 7


Beleeft u vreugde als opgelegd of spontaan? Christenen zijn niet perse vreugdevolle mensen.
Geloven is ook blij zijn. Sommigen vinden dat blijdschap spontaan moet zijn. Kan het ook opgelegd
zijn? Is het dan niet alleen uiterlijke schijn? Vreugde moet van binnenuit komen. Een eigen opwelling
uit vrije wil. Is het een keuze? Kun je het willen? Filippenzen 4 zegt: Laat de Heer uw vreugde blijven.
Het staat er in de gebiedende wijs. Je MOET het zijn. Zo ook: Laat je leiden door de Geest. Als je dat
doet, volgt ook de vrucht van de Geest.
Laat jij je leiden door de Geest? Dan maak je een keuze en geeft je commitment. Laat je het dan ook
blijken? Je moet er wel 24/7 in volharden. Bidt er om. Het zou steeds je eerste gebedspunt moeten
zijn. Het is de vrucht van de Geest, die in jou tot uiting komt. Het is anders dan “plezier”. Paulus
schrijft de brief aan de Filippenzen terwijl hij in de gevangenis zit. Toch heeft hij het over vreugde.
Vreugde is het tegenovergestelde van verdriet. Het komt diep van binnenuit. “Laat de Heer uw
vreugde blijven.” Wat betekent Jezus Christus voor jou? Verblijdt u IN de Heer. Zoals bij een
wandeling in het bos. Je geniet van het beeld, de rust en het geluid.
Genade is dat je ruimte krijgt, dat het leven je gegund wordt. Jezus geeft ons ruimte. Welke ruimte?
Hij verlost ons uit de gevangenis van het kwaad. Het kwaad heeft geen zeggenschap meer over ons.
God stelt ons in de gelegenheid om het goede te doen. De Vruchten van de Geest klinken niet
vreemd. Ze horen bij ons als mensen. Maar ze zijn ons afgenomen en we moeten ze weer
terugkrijgen. Leven we met de Geest? Danken we en vragen we? Lachende ogen, een sprankeling
soms dwars door tranen heen. Je kiest te leven in de ruimte die Jezus Christus voor ons heeft
gemaakt.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. B. Loonstra Ons gevoel tegenover God
De teksten van vandaag: Klaagliederen 3 : 40 – 59 en Lucas 18 : 9 – 14


We willen graag iets goeds doen. Het geeft ons voldoening en zelfvertrouwen. Maar hoe staat ons
goede gevoel in relatie tot God? Misschien zouden we het vaker moeten hebben over onze houding
tot God.
De gelezen gelijkenis is zo bekend, dat we wel denken te weten wat Jezus hier bedoelt. Hypocrisie
tegenover oprechtheid. Maar wat Jezus hier echt bedoelt heeft te maken met onze houding
tegenover God.
Als we keuzes maken, hebben we daar redenen voor. Een positief voorbeeld: Je hebt een eenzame
tante bezocht en denkt: Ik heb er goed aan gedaan. Maar stel, je hebt haar niet bezocht omdat je
geen tijd had. De oorzaken kunnen zwaarwegend zijn, maar voor God is dit zelfrechtvaardiging. Zodra
je denkt : Dat moet God toch wel goed van mij vinden, wordt het zelfgenoegzaamheid. De Farizeeër
dankt God, voor alles wat hij goed doet. Wij zeggen: Dank, dat ik niet ben als die Farizeeër. Maar dan
zijn we uiteindelijk niet veel beter.
De tollenaar huichelt niet. Hij zoekt geen excuses. Hij ziet zijn foute bestaan voor God onder ogen.
Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en andersom. Ootmoet tegenover hoogmoed. Onze
daden zijn vaak een mengeling van goed en fout in die zin.
Iedereen kent wel situaties, waarin mensen “breken”. Emoties nemen dan de overhand. Breken voor
God past bij een nederige houding. Er is er maar één voor wie die verootmoediging niet nodig was:
Jezus. Hij vernederde zichzelf om ons te verhogen.
Bouw je zelfbeeld op basis van God. Zijn liefde is een stevige basis. Hij laat je niet vallen ook al val je
zelf wel. Wie zichzelf vernederd onder de machtige hand van God, zal verhoogd worden. Erken het
foute deel van je manier van leven. Maak jezelf klein, dan kijk je ook niet neer op een ander.
Wij zijn niet vrijgepleit, maar het moet je niet ontmoedigen. Jezus pleit ons vrij. De spiritualiteit van
de nederigheid. Hij zal je verhogen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. D. Quant Pas op, gevaar!
De tekst van vandaag: Numeri 9 : 22 – 10 : 10


Een groot deel van ons leven bestaat uit routine. Tot er iets gebeurt, dat je in verwarring brengt. Je
kunt dan de weg kwijt raken. Dat kan ook in het geestelijk leven gebeuren. Het kan routinematig
worden. Als je jong bent en net belijdenis hebt gedaan is dat risico nog niet zo groot. Je geloofsleven
bloeit. Maar na verloop van tijd kan daar zo maar de klad in komen. Het wordt routine en dan kan
het geestelijk leven uitdoven.
In de tekst verblijft het volk Israël bij de berg Sinaï. Mozes krijgt opdracht van God om 2 trompetten
te maken. Die moeten worden gebruikt aan te geven wanneer ze verder trekken. Maar ze kunnen
ook als alarmsignaal worden gebruikt. Dat geldt voor in de woestijn, maar ook voor de tijd in het
beloofde land.
De trompetten zijn er dus om gevaar aan te geven. Tegenwoordig hebben we daar sirenes voor. Die
loeien bij bijvoorbeeld een grote brand of zoals in Oekraïne bij gevaar door een luchtaanval.
God zegt: Je kunt je niet alleen indekken tegen gevaar. Hij wil het weten als wij in gevaar zijn. Hij wil
ons helpen, maar de vraag moet wel van ons komen.
Hier klinkt al een beetje de naam van Jezus doorheen. Jezus wil ons van gevaar verlossen en ons
stapje voor stapje naar het beloofde land leiden.
Wij staan bloot aan allerlei gevaren. We zijn als christelijke gemeente een minderheid, nieuwe
wetgeving is soms niet in lijn met Gods bedoeling. Of de milieucrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis.
God zegt: Let op, wakker blijven! Zoek samen in Christus naar oplossingen.
Jezus Christus stierf, zag zijn vijanden in de ogen en triomfeerde. Wij zitten nog in de strijd in de
kracht van de opgestane Heer en moeten nog door tot de laatste bazuin heeft geklonken. Dan is er
voor hen, die aan Christus toebehoren, bevrijding en voor Zijn vijanden het eindsignaal.
Nu nog oppassen en opletten voor de signalen. Straks in een grote stoet naar Gods Koninkrijk.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. M. Bot David op de vlucht, Onder druk ontstaan diamanten
De tekst van vandaag: 1 Samuel 21 : 10 – 22 : 5


David is gezalfd, maar is nog geen koning. Saul wil zijn plaats niet afstaan aan David. Hij vlucht
uiteindelijk naar het buitenland. Maar ook daar wordt David herkend. Hij doet zich voor als een
waanzinnige. En dat is wat hem redt. Het is al de tweede twijfelachtige actie waarbij hij zich tijdens
zijn vlucht anders voordoet dan hij is. Is zijn gedrag te rechtvaardigen?
Dat is moeilijk te zeggen. Wij hebben veelal de neiging om veroordelend naar een ander te kijken,
maar wij hoeven geen rechter te zijn. Dat is God.
Onder druk komt in het volgende stuk een diamant tot bloei. David verschuilt zich en vervolgens
sluiten allerlei mensen met problemen zich bij hem aan. Waar hij eerder leider was van de
elitetroepen van koning Saul, wordt David nu de leider van dit bijzondere groepje van mensen uit de
onderste lagen van de maatschappij.
Hier worden wij geoefend om Jezus te zoeken tussen armen en behoeftigen.
David heeft dit niet opgezocht. Het komt op zijn pad. In deze moeilijkheid blijft hij op God
vertrouwen “tot ik weet, wat God met mij voor heeft”.
Dan zegt de profeet: Ga naar Juda, dichter naar Saul. David begrijpt het niet, maat luistert wel naar
de profeet.
Ook voor ons geldt vaak: God, waarom gaat U deze weg met mij? We weten het niet, maar het is
Gods weg. Laat het maar aan Hem over. In Zijn hand is het veilig.
Wat je bij David ziet, zie je ook bij Jezus. Ook Hij zag om naar mensen met moeiten. God zegt:
Vertrouw mij ook als je het niet begrijpt en kijk naar Jezus. Hij gehoorzaamde en nu is hij voor allen
die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Zo zien we in David iets van Jezus. En Jezus is
onze held en ons voorbeeld.
We willen U volgen Heer Jezus heel eenvoudig stap voor stap achter u aan. Zo gaan we onder druk
diamanten krijgen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. M.W. Vrijhof Neem Mijn juk op je
De teksten van vandaag: Matteüs 11 : 2 – 7 en 16 – 20


De zorgeloze jaren lijken voorbij. De ene crisis na de andere dient zich aan. We leven in een
turbulente tijd. Hoe kun je in zo’n tijd moedig en veerkrachtig zijn?
Het gelezen bijbelgedeelte is het begin van grote turbulentie in het leven van Jezus. Hij vindt geen
gehoor en daarover is Hij ontzet. Hij wil helper en heilbrenger zijn.
In die tijd van turbulentie keerde Jezus zich naar boven. De Vader heeft het aan Hem gegeven om
Zijn liefde voor zondaren in de wereld bekend te maken.
Kom naar Mij, zegt Hij. Neem Mijn juk op je. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Het woord juk klinkt niet aantrekkelijk. Het beknot de vrijheid.
Op ieders leven drukt wel een bepaalde last. Wij willen naam maken, gewaardeerd worden. Ons
onrustige hart zoekt vervulling. Misschien lijden wij onder het juk van allerlei eisen, qua uiterlijk of
bezit. Het juk van de social media is groot. Misschien het juk dat we de lat te hoog leggen voor
onszelf of zijn we voortdurend krampachtig bezig om te laten zien, dat we een echte gelovige zijn.
Jezus zag de jukken, die door Farizeeën en Schriftgeleerden werden opgelegd. Mensen probeerden
wel, maar konden niet voldoen aan de eisen. Neem Mijn juk op je, zegt Jezus, Ik kom niet met eisen,
maar met genade, liefde en vergeving en hoop.
Hoe je bij Hem komt? Jezus zegt: Let op de weg van de liefde. Zet je voeten in Mijn sporen. Kom, doe
mee en je zult rust vinden. Niet dat de turbulentie van het leven aan je voorbij zal gaan. Die ging ook
niet aan Hem voorbij.
Rust is, dat je mag weten dat je er mag er zijn. Je keert je dan net als Jezus in alle turbulentie naar
boven, naar de Vader in de hemel en naar de mensen om je heen. In het Avondmaal mogen we iets
van die rust ontvangen. Je komt thuis op je ultieme bestemming.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. A.P. van Langevelde Geloven met ongeloof
De tekst van vandaag: Marcus 9 : 14 – 29


Het zal je maar gebeuren. Je kind is aan de buitenkant gezond, maar plotseling valt hij op de grond en
begint te stuiptrekken. De artsen zeggen: “Er zijn helaas geen medicijnen voor.” De mensen in het
dorp begrijpen het niet. Ze blijven op afstand. Dan staat je leven op zijn kop.
De vader in de tekst hoort van Jezus, die al rondtrekkend mensen geneest en boze geesten uitdrijft
en gaat naar Hem op zoek. Jezus laat de man het hele verhaal vetellen terwijl de zoon ligt te
stuiptrekken op de grond. Je zou verwachten, dat daar alle aandacht naar toe gaat en dat de vader
zegt: “Help hem!”
Maar hij zegt: “Help ons!” Het geeft de intense verbondenheid weer tussen vader en zoon. Zo is de
band tussen ouders en kinderen, tussen partners in een huwelijk. Als het niet goed gaat met de een,
heeft dat zijn weerslag op de ander.
Artsen zeggen: “U moet er mee leren leven.” Als het aan mensen ligt, komt er nooit een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde. De vader zegt vervolgens: “Kom mijn ongeloof te hulp. Ik ben al zo vaak
teleurgesteld, maar ik wil niet geloven, dat er voor mijn zoon geen hoop zou zijn.”
Alles is mogelijk voor wie gelooft in de verlossende kracht van Jezus. Hij had kunnen zeggen: “Met
geloof kom je verder, ga eerst maar eens wat doen aan je ongeloof.”, maar Hij toont ontferming met
de vader, een diep gelovig mens in een gebroken schepping. Tranen zijn in de bijbel een teken van
ontvankelijk zijn. De vader toont zijn moeite met het geloven. Geloven is als een lege hand uitsteken,
naar Jezus en zeggen: “Als U die hand niet vult, kom ik van honger om” of “Grijpt U mij alstublieft
vast anders ga ik kopje onder.” Naast je geloof bespeur je altijd ongeloof. Desondanks ben je welkom
bij Jezus. Hij wil helpen en laat je niet staan, ook al is je geloof zo klein als een mosterdzaadje.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Dhr. H.J. Takken Rijk zijn bij God
De tekst van vandaag: Lucas 12 : 13 – 21
Schatrijke mensen kunnen desondanks ongelukkig zijn en arme mensen zonder dure bezittingen
kunnen daarentegen ondanks alle moeiten toch gelukkig zijn.
Geld maakt niet gelukkig, maar zonder geld ben je ook niet gelukkig. Je bent dan afhankelijk van hulp.
In psalm 73 is de schrijver jaloers op mensen die het heel goed hebben. Maar in vers 16 en 17 lezen
we “totdat ik Gods Heiligdom binnenging en op hun einde lette”. Houdt het einddoel dus voor ogen.
Geld en goed kun je niet meenemen na je dood. Wie jaagt naar rijkdom, valt in veel verzoekingen.
Laat je leven er niet door beheersen Dat is de boodschap van de gelijkenis van de rijke dwaas.
De Tien Geboden zijn er niet om onze vrijheid in te perken, integendeel. Ze beginnen met woorden
van bevrijding. God heeft Zijn volk uit de slavernij bevrijd. Jezus spreekt en treedt op in het verlengde
van dit denken. Hij wil naar de bron van het probleem. Pas op voor hebzucht. Je kunt overvloed
bezitten, maar je leven is niet je bezit. Hij richt zich daarbij tot de menigte en dus ook tot ons. Het
land heeft veel opgebracht en de landheer vraagt zich af waar hij alle opbrengst moet opslaan. Hij
heeft een probleem omdat hij te veel heeft. Rijke mensen kijken veelal niet naar anderen, maar zien
alleen zichzelf.
Ook ons leven is vaak gericht op het hebben van dingen, maar je wordt bepaald door wie je bent en
niet door wat je hebt. Vraag je een af: Wie ben ik nu echt? Het kan helpen bij verstoorde
verhoudingen. Dat is wat Jezus bedoelt. Eerlijk zijn, trouw zijn er zijn voor je naaste. Dat kost wel wat,
maar het is de liefde die de bijbel ons leert.
De vraag is: Zijn we rijk bij God? Zijn we dankbaar om een kind van Hem in deze wereld te zijn? Dan
ben je minder met jezelf bezig en denk je juist aan anderen die het wellicht minder hebben.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. J. Groenleer Gods goedheid houdt ons staande
De teksten van vandaag: Nehemia 9 : 1 – 5 en 15 -21 en Mattheus 14 : 13 – 21


Als ons leven in een crisis verkeert, ontstaan vaak diepteboringen in de menselijke ziel. Ineens is er
een inhaalslag om de diepere lagen van het leven te ontdekken. Vaak wordt er dan ook weer
gevraagd naar God.
In de tekst wordt de verwoeste tempel weer opgebouwd. Er worden woorden uit het verleden
gesproken. Die woorden hebben zoveel gewicht, dat ze gedaan moeten worden voordat de zaak
weer wordt opgebouwd.
God als medicijn tegen onze kwalen, onze moeiten, onze tekorten. Die eeuwenoude woorden en
liederen slepen ons door de donkerste diepen van het leven.
God is vol liefde voor hen die geen lieverdjes zijn. Hij geeft Zijn mensen nog graag de kans om hun
leven te beteren.
Hij doet ook wat Hij belooft. Hij heeft Zijn volk verdragen en gedragen. Dat geeft hoop. Jezus was ook
bewogen over een grote menigte. Wij kennen halsstarrige weerstand tegen en tegelijk vrijwillige
overgave aan God en Zijn woorden. Ze zitten vaak zo door elkaar heen in een mensenleven.
Als wij nu eens die aloude woorden oppakken? Laat ze tot je doordringen. Let op Jezus als mens, die
Gods liefde voor de mensen waarmaakt. Zieken genezen, gevangenen worden bevrijd, dorstigen
worden gelaafd, hongerigen worden gevoed, naakten gekleed. Dat zijn even zovele knipogen van
God naar mensen toe, naar een toekomst die komt.
Deel daarom uit van wat je mag ontvangen, zoals de leerlingen mochten delen van het weinige brood
en de luttele visjes. Een teken van overvloed in het rijk dat komt.
We moeten het anker van ons leven vast hechten aan Jezus Christus om vanuit die genade te leven.
Helemaal aan de rand van het evangelie ontwaar je iets van een grens aan Gods geduld. Een
afrekening met hen die blijven volharden in halsstarrigheid. Waarom toch wachten tot het einde
terwijl Hij een en al liefde en genade is?
Loof de Koning heel mijn wezen, gij bestaat in Zijn geduld.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. A.Th. van Olst Hoe zit het met … jou?
De tekst van vandaag: Lucas 13 : 22 – 30


Geloven betekent niet dat je antwoord krijgt op al je vragen. Het is leven met openstaande vragen,
met vertrouwen op Gods belofte.
In de tekst lezen we een indringende vraag. Hoeveel mensen krijgen toegang tot de Hemel? Jezus
buigt de vraag om van de derde naar de tweede persoon en maakt het daardoor persoonlijk. Hoe zit
het met jou?
De vraagsteller is in verwarring. Enerzijds wordt er in de bijbel gesproken over samenstromen van
oost en west en noord en zuid, maar anderzijds ook werd door de profeten gezegd, dat het wel echt
om bekering moest gaan.
Hoe gaan we om met de gedachte dat er mensen verloren gaan?
Je hebt het geloof in Jezus Christus nodig. Laat het iets van je hart zijn. Het kost inspanning. “Doe alle
moeite” Het komt er op aan dat je je op de juiste levensvragen richt.
“De deur is nogal smal” lijkt in tegenstrijd met “De poorten staan wijd open”.
Er zullen mensen buiten staan. Niet omdat de deur zo klein is, maar omdat je alleen op Gods manier
binnenkomt, niet op je eigen manier. Alleen met overgave aan Hem.
Je loopt het risico om buiten te blijven staan als je de poort wel van alle kanten bekijkt, maar er niet
door naar binnen gaat.
De mensen, die buiten blijven, knarsetanden. Daar zit iets van wroeging in. “Had ik maar de juiste
vraag gesteld; had ik maar naar binnen gegaan”. Stap vandaag nog binnen. Er komt een moment dat
de deur dicht gaat.
In alle scherpte van Zijn antwoord ziet Jezus ook Jeruzalem en Zijn komende oordeel en het verdriet
om hen die buiten blijven. Hij heeft voor ons de prijs betaald en de deur wijd open gezet.
Zoek Hem en ga binnen, neem Zijn genade met beide handen aan.
Geloven betekent niet dat alle vragen opgelost worden. Jezus zegt: leg de vragen in mijn hand en
kom binnen, het is de hoogste tijd.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Tekst van de dag

Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’