Home Category : preek van de week

Exemple

Voorganger: Ds. J. van Mulligen Aanmaning
De tekst van vandaag: Markus 12 : 1 – 12


Soms krijg je een aanmaning in de bus omdat je een rekening niet op tijd hebt betaald.
Vanmorgen gaat het hier ook over.
Iemand zet een wijngaard op en als hij naar het buitenland vertrekt verhuurt hij de wijngaard. Als de
eerste termijn verstreken is en er niet wordt betaald, stuurt hij mensen met een aanmaning, maar ze
worden geslagen en zelfs gedood. Zelfs zijn zoon doden zij.
De eigenaar van de wijngaard is God. De wijngaard in het verhaal is Israël. De pachters zijn de leiders
van het volk. De zoon is Jezus. Het geduld van de eigenaar wordt op de proef gesteld. Gods geduld
wordt op de proef gesteld. Je zou verwachten, dat de eigenaar van de wijngaard de pachters er uit
gooit, en zeker niet, dat hij zijn zoon er aan waagt.
Toen de mensen zich vergrepen aan de Zoon van God bleef het stil. Toen Jezus uitgescholden werd
en geslagen, bleef het stil. Toen hij gekruisigd werd bleef het stil. Geen actie vanuit de hemel. God
geeft niet op. Nog steeds bestaat de wijngaard bij de gratie van dat geduld. De deur staat nog altijd
wagenwijd open. De verwerping van Jezus is zelfs het begin van Gods verdere plan met de wijngaard.
Hij laat zich door wanbetalers niet afhouden van Zijn plan. In Jezus Christus neemt Hij zelfs de
achterstallige huur voor zijn rekening. Toch zeggen velen: Bedankt, maar ik kom er zelf wel uit. Bij
een dergelijke hardnekkige weigering zouden wij het opgeven, maar Gods geduld is grenzeloos.
Een keer zul je toch Zijn recht willen erkennen en met je schuld voor de dag komen.
Het aanbod ligt er. Zelfs voor onrechtvaardige pachters. Zou gauw ze op de knieën gaan worden de
aanmaningen ingetrokken. Wat doe jij met die aanmaning? Je kunt hem verscheuren en niet op de
riante schikking ingaan. Je kunt ook contact opnemen met de afzender. Dat is God. Hij is
onvoorstelbaar geduldig. Wie terug gaan worden feestelijk onthaald. Wonderlijk, onvoorstelbaar,
heerlijk en onmisbaar.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Student R.B.J. van der Linden Besef toch……..!
De tekst van vandaag: Johannes 11 : 45 – 54


In de vergadering, die in de tekst wordt besproken, wordt het besluit genomen tot iemands (Jezus’)
dood. Jezus wordt als gevaar gezien. De hogepriester merkt in de vergadering op: “Beseffen jullie dan
niet dat het beter is dat één persoon sterft dan het hele volk?”
Waarom grijpt God niet in? Die vraag stellen wij ook wel als er moeilijkheden opduiken in ons leven.
Maar God heeft in het handelen van de hogepriester wel degelijk de regie.
Johannes 11 is het hoogtepunt van Jezus optreden. De opwekking van Lazarus was een van de
laatste tekenen van Jezus. Niet beperkt door ziekte, gebrek aan voedsel, zelfs niet door de dood
hadden die tekenen één doel: dat Hij geopenbaard zou worden als de Zoon van God.
De Farizeeërs zijn de religieuze leiders. Op de melding van de opwekking van Lazarus komt het
Sanhedrin bijeen. Wat moeten zij doen? Dit speelt in de periode dat er veel mensen naar Jeruzalem
kwamen om het Pesach feest te vieren. Als ze Jezus door laten gaan, gaan steeds meer mensen in
Hem geloven en zal dat misschien zelfs leiden tot een volksopstand. Dat is een bedreiging van hun
eigen positie. De Romeinen zullen wellicht de tempel sluiten.
Hij zegt dus: Jullie begrijpen het niet. Besef toch, dat het in jullie belang is, dat één mens opgeofferd
wordt. Offers waren bekend bij de priesters. Er werden talloze dieren geslacht om de zonde te
verzoenen voor het volk.
Johannes pakt hier de rode draad door zijn evangelie op. Hij wijst hier het offerlam aan, dat de zonde
van de wereld wegdraagt.
De woorden van Kajafas zijn het werk van de Heilige Geest. God zegt in Zijn oneindige liefde tot ons:
Besef toch, dat die ene mens Jezus Christus moest sterven voor de redding van allen.
God heeft wel degelijk ingegrepen. Hij heeft wel degelijk de regie. Jezus stierf zodat wij kinderen van
God zouden zijn. Hij wil ook jouw verlosser zijn.
Duizend, duizend maal o Heer zij u daarvoor dank en eer.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. M. Oppenhuizen Laten we elkaar en onszelf toevertrouwen aan Jezus
De tekst van vandaag: Markus 5 : 21 – 43


Jaïrus noemt zijn dochter “dochtertje”. Hij houdt haar klein. Hij claimt haar. Dat is opmerkelijk want
in die tijd stond je op een leeftijd van 12 jaar op de drempel van volwassenheid. Hij vraagt aan Jezus:
Kom haar de handen opleggen, alsof hij weet wat goed voor haar is. Maar Jezus gaat zijn eigen gang.
Hij gaat niet mee in de haast van Jaïrus. Jezus legt het meisje niet de handen op (teken van
bescherming) zoals Jaïrus heeft gevraagd, maar neemt haar bij de hand. Een uitnodigend gebaar.
Meisje, jij mag leven.
Opmerkelijk is ook, dat Jezus haar niet terug geeft aan haar ouders. Mensen kunnen andere mensen
claimen uit een soort angst dat ze niet doen wat zij willen. Maar we moeten het aan Jezus overlaten.
Hij gaat redden. Het meisje komt onder de claim van haar vader vandaan. Zij mag een zelfstandig
leven beginnen.
En als Jezus vóór de opwekking van het meisje heel bewust de vrouw naar voren haalt, geeft Hij aan
wat een zelfstandig volwassen leven is. De vrouw is als gevolg van haar bloedingen eenzaam.
Jezus heft haar eenzaamheid op. Hij doet dat openlijk en zet haar midden tussen de mensen.
Zoals God het in het paradijs bedoeld heeft: Samen met elkaar zonder angst je plaats innemen.
Jezus spreekt de vrouw aan met “Mijn dochter”. Dochter van Israël en daardoor kind van God.
Lang niet altijd verhoort God onze gebeden zoals wij willen, hopen of verwachten, maar waar Hij
door alles heen aan werkt is dat we steeds meer leven in vertrouwen op Hem.
God wil ons bevrijden van angst, ons laten leven vanuit Zijn rust. Soms is daar intensief gebed voor
nodig of dat iemand een tijdje met ons optrekt. Als we maar vasthouden aan wat Jezus beide
dochters leert:
We mogen er zijn. Dankzij Gods genade. Niemand mag ons claimen en wij mogen niemand claimen.
We krijgen ruimte om lief te hebben.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. D. Visser Geven is zalig
De tekst van vandaag: Handelingen 20 : 17 – 38


In een groot internationaal onderzoek stond de vraag centraal : “Maakt het je gelukkiger, als je iets
weggeeft dan wanneer je het voor jezelf houdt?” De verrassende uitkomst was, dat mensen
gelukkiger werden van het geven dan van het zelf te houden.
De wetenschap bewijst dus de woorden van Jezus, hier geciteerd door Paulus, dat het zaliger is om te
geven dan te ontvangen”.
Het klinkt in eerste instantie niet logisch. We vinden het moeilijk om echt iets van waarde te delen.
Maar de kern van het evangelie is, dat God Zijn enige Zoon, gaf zodat wij het leven zouden krijgen.
Jezus Christus gaf Zijn leven als losprijs. Hij kocht ons als verslaafden vrij. Je kunt aan veel zaken
verslaafd zijn. Aan geld, aan sport, aan welvaart. Door die verslavingen worden mensen feitelijk arm
en lopen vast.
Jezus is gekomen om ons van die verslaving(en) te verlossen en om ons terug te brengen bij God en
Zijn liefde. Paulus had het op zijn reis naar Damascus zelf aan den lijve ondervonden. Jezus riep hem
een halt toe in zijn verslaving om ieder die handelde in strijd met zijn ideologie te vervolgen.
Vandaag is het hulpverleningszondag. Hulpverlening is een doorlopend proces. Wij mogen een nieuw
hart, ontvangen dat met de naaste in nood meeleeft en ook werkelijk uitdeelt.
Calvijn zei: “Door niets kom je nader tot God dan door te geven met je hart.”
Dat is een bijbelse waarheid. Ook buiten het bijbels leven wordt geven geroemd, maar de groeiende
kloof tussen arm en rijk bewijst, dat weinig mensen van deze waarheid overtuigd zijn.
Doen wij als christenen het nu beter dan anderen? Niet omdat we beter zijn, maar omdat we vervuld
zijn met de liefde van Christus. Die liefde heeft ons zo te pakken, dat ons leven daar op allerlei
manieren van getuigt. De genade die wij ontvangen maakt dat je begrijpt, dat geven gelukkiger
maakt dan ontvangen. Krijgen is mooi, maar geven is het zaligste wat er bestaat.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. J. Maasland Gods Koninkrijk wordt al zichtbaar?!
De tekst van vandaag: Marcus 1 : 14 – 20


Jezus roept en mensen volgen. Als God roept, ga je. Maar bij bijvoorbeeld Mozes zat daar nog wel
het een en ander aan vast. Hij mocht bij zijn geboorte eigenlijk niet leven, groeide op aan het hof,
moest vluchten en werd schaapherder. Weer later werd hij leider van het volk omdat God hem
daartoe riep.
Jezus week uit naar Galilea nadat Johannes gevangen genomen was. Johannes was de wegbereider
van Jezus en je zou verwachten, dat Jezus het werk zou voortzetten, maar Hij vertrekt naar Galilea.
Het werk van Johannes in Jeruzalem valt stil.
Als je denkt, dat je God aan het werk ziet, kan het ook zomaar ineens dramatisch anders lopen. Maar,
al lijkt het er uiterlijk wel op, Gods weg in Jezus Christus is geen drama. God begint in Jezus Christus
iets nieuws. Niet in het centrum van de macht, maar op een zijpad. Johannes gevangen, Jezus
vertrokken naar Galilea. Het lijkt een drama, maar Jezus begint in Galilea met Zijn verkondiging.
Als je God op het spoor wil komen, moet je niet zoeken op voor de hand liggende plekken. Hij is waar
niemand Hem verwacht.
Het lijkt een toeval, dat Hij de vissers ontmoet en hun vraagt om Hem te volgen. Het wonder is dat zij
Hem ook onmiddellijk volgen.
Jezus zag de vissers, niet zij zagen Hem. Als Hij ons ziet, spreekt Hij ons aan midden in onze dagelijkse
bezigheden. Hij zegt: Kijk naar mensen zoals Ik ook naar jullie heb gekeken.
Als Jezus gaat spreken oefent God Zijn macht uit. Jezus trekt door het land en verkondigt het goede
nieuws. Neem dat goede nieuws mee in je leven als basis voor wat je doet.
Als je amen zegt op Zijn roepstem zul je ervaren dat je wandelt in Zijn licht. Dan zie je de dingen
anders. Zelfs een bericht dat er geen hoop meer is, wordt dan overstraald door het licht van Pasen.
Hou vol door Hem te volgen, door je vertrouwen aan Hem te geven.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. J. Jonkman De naam van de Here: Ik ben die ik ben
De tekst van vandaag: Exodus 3 : 1 -15


Onze naam zegt niet zoveel over wie wij zijn. In de bijbel is dat anders.
De naam Here, die bijna 7000 keer voor komt in het Oude Testament betekent “Ik ben die Ik ben” of
“Ik zal zijn wie Ik zijn zal”. Zo heeft God zich bekend gemaakt. Er zit iets raadselachtigs in.
Het is een naam vol rijkdom, heerlijkheid en heiligheid. God is God. Hij is geen mens.
Als Mozes wordt geroepen uit de brandende braambos, maakt God zich bekend als de God van
Abraham, Isaac en Jakob. Als God Mozes vraagt om naar de Farao te gaan, komt ook Mozes als mens
eerst met bezwaren. “Ik ben geen leider, ze zullen mij niet geloven, ik ben geen begenadigd spreker.”
We hebben geloof nodig om steeds beter te begrijpen dat alles in die naam “Ik ben” opgesloten ligt.
Met “Ik ben die Ik ben” zegt God indirect: “Ik doe wat Ik doe”. Het is het begin van Zijn verlossing. Hij
heeft de ellende van Zijn volk gezien en verloste hen uit de slavernij. Hij verlost ook ons van waar we
in ons leven op vast lopen. Hij heeft ons bij de doop beloofd dat Hij onze God is, ons kent met al ons
verzet, onze teleurstellingen, onze boosheid en ons zoeken naar Hem.
In Jezus Christus heeft God een gezicht gekregen. Jezus zei ook: Ik ben het brood van het leven, Ik
ben de opstanding van het leven, Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Al gaat ons leven door een dal, Hij blijft bij Zijn belofte. Jezus riep aan het kruis: “Mijn God, Mijn God
waarom hebt U mij verlaten?” maar daarna: “In Uw handen beveel ik Mijn Geest”. Het komt aan op
vertrouwen. Hij zegt: Al begrijp je soms Mijn wegen niet, zoek Mij en je zult op wonderlijke wijze toch
gesterkt worden, want Ik ben die Ik ben.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. B. Loonstra Stil worden voor God
De teksten van vandaag: Psalm 62 en Mattheus 6: 5 en 6

In het leven komt veel op je af, waardoor het moeilijk is om rust te vinden. In psalm 62 staat: “Alleen
bij God vindt mijn ziel rust”. Je ziel is je diepste innerlijk. De constante druk vanuit onze omgeving
weerhoudt ons van het vinden van rust want het kan confronterend zijn. Wat kun je bij zelfreflectie
tegenkomen aan onzekerheid, schaamte, aan eenzaamheid en pijn, aan angst voor saaiheid en
somberheid en aan diepe levensvragen?
Als je bij een zoektocht naar rust stil wordt in jezelf en met al je zwakte en vrees uitkomt bij je ziel,
ontstaat er ruimte om God te ervaren. Hij luistert, maar jij moet ook luisteren Zijn aanwezigheid is in
de stilte.
Alternatieven werken niet. Vertrouwen op mensen leidt tot teleurstelling. Vertrouwen op geweld
leidt tot meer geweld. Geld en macht helpen ook niet. Geld is wel fijn om te hebben, maar het maakt
niet gelukkig, zo ook niet alcohol en drugs.
Jezus noemt nog een alternatief: Indruk willen maken. Ook dat is niet de manier om rust te vinden
voor je ziel. Hij zegt: “Als je bidt, doe dan de deur achter je dicht. Zoek een plek waar je alleen kunt
zijn met God.”
Als je stil wordt, mag je weten, dat je je in je onzekerheid, je schaamte, je eenzaamheid en je pijn
door Hem mag laten troosten. Hij lacht je niet uit. Hij veroordeelt je niet. Hij doorgrondt je en kent je.
Hij is beschermend om je heen. Heb er aandacht voor, trek er tijd voor uit, zoek een geschikte plek.
Vandaag delen we hier iets van. Jezus nodigt ons uit aan Zijn tafel: “Kom tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijn en ik zal je rust geven.” Hij zorgt voor onze ziel. Zo worden we één van ziel, zijn we
verbonden met elkaar en kunnen we steun vinden bij elkaar. Dankzij die werkelijkheid kunnen we in
vrede met elkaar leven en vanuit God iets voor elkaar betekenen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Dhr. H.J. Takken Er is hoop
De tekst van vandaag: Jesaja 40 : 27 – 31

Vanmorgen gaat het over hoop. Het tegenovergestelde van hoop is wanhoop. Soms zie je dat in de
ogen van mensen, die vastlopen, die niets meer hebben zonder hoop op verbetering van hun
situatie. Ook in onze westerse wereld zijn heel wat mensen somber over de toekomst. Jongeren en
ouderen die niet meer meekunnen met de snelle ontwikkelingen, de hoge werkdruk en de
prestatiedrang. Dan kun je op allerlei manieren vastlopen in het leven. Moe en afgemat raken zonder
uitzicht op verbetering, zonder hoop.
In alle berichtgeving over de oorlog in Oekraïne viel mij iets op. Ik zag jonge Russische mannen,
meegezogen in een oorlog. Ze vechten en doden, maar in hun ogen zie je dofheid, wanhoop. Aan de
andere kant de slachtoffers. Ze hebben geen elektriciteit, geen verwarming en geen stromend water,
maar toch stralen velen kracht uit. Zij hebben in tegenstelling tot de Russische jonge mannen hoop.
Zij zien verlangend uit naar de tijd, dat de vrijheid weer zal terugkeren.
De tijd van Jesaja is vergelijkbaar met de situatie in Oekraïne. “Jongens worden moe en raken
uitgeput”. Maar Jesaja heeft een boodschap: “Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe krachten.”
Hoop is ook verwachten. Het is een volhardend uitzien naar iets moois.
De bijbel leert ons de kunst van het wachten. Als het tegenzit in het leven is dat niet eenvoudig.
Maar de Heer geeft de vermoeiden kracht. Jesaja sprak ook over de komst van de Messias. De
verlosser, de redder. Als Hij komt breekt het Woord door. Met kracht, maar niet met geweld van
tanks, kanonnen en drones.
Hij is als een herder die Zijn kudde weidt. Zijn kracht ligt in ontferming. Hij wijst ons een weg in deze
wereld vol verwarring. Hij ging de wonderlijke weg naar het kruis en Hij nam onze moeiten, onze
zorgen, onze zonden op zich. Bij het avondmaal, dat we volgende week vieren, mogen wij daar weer
bij stilstaan.
Eens zal Hij komen in heerlijkheid. Daar mogen wij, vervuld van goede hoop, naar uitzien.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. D. Visser God geeft geluk
De tekst van vandaag: Psalm 4


We wensen elkaar vandaag een gelukkig nieuwjaar. Wie of wat maakt een mens nu echt gelukkig?
Kun je dat zelf of moeten anderen dat doen?
Psalm 4 is geschreven in een tijd van tegenslag. David vraagt zich af: Wie zal ons gelukkig maken, wie
zal ons redden?
Zo ook in 2023. Wie zal ons uit de huidige crises leiden? Moedeloos, onverschillig of opstandig kun je
er van worden als je geen perspectief ziet.
Bijzonder is dat David in zijn gebed de woorden van God zelf gebruikt: “Laat het licht van uw gelaat
over ons schijnen.” Hij is er van overtuigd dat de Here ons licht en ons heil is en zo ons verlangen
naar geluk vervult, ook in dagen van tegenspoed.
Dit doet denken aan de zoon van David, Jezus Christus. Hij had wel heel veel ongeluk. Hij had het wel
maar een korte tijd, maar zijn lijden heeft een veel diepere dimensie doordat Hij als redder stierf,
doordat hij in de benauwdheid en angst, in de hel terecht kwam. In die diepte geeft Jezus zijn leven,
zijn adem aan zijn Vader. Daarom mogen we steeds weer horen: Ons geluk ligt in Hem. Hij is, ook in
donkere tijden, nabij. Toch hoor je vaak: Ik bidt wel, maar er verandert niets.
In psalm 4 verandert daarentegen voor David alles door de vreugde in zijn hart. Meer vreugde dan
anderen hebben in aardse zaken als graan en wijn. Zij willen leven en genieten van de welvaart en
ontspanning. Dat willen we allemaal wel. Maar onze welvaart wakkert de behoefte naar meer aan en
dat brengt onrust. Als het dan tegenzit, waar blijft dan je geluk?
David zingt: U geeft mij meer welzijn, dan velen in tijden van welvaart. Welzijn is bij God zijn.
Hij geeft nieuw leven, vrede, rust en geborgenheid ook in tijden van zorgen en angst.
Here, Laat het licht van Uw gelaat schijnen over ons. Het geluk ligt in de goedheid van God.
Ik wens u allen een gelukkig nieuwjaar.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. Vrijhof Dit is alles wat we hebben
De teksten van vandaag: Jesaja 9 : 1 – 6 en Lucas 2 : 1 – 15

In het eeuwenoude Nederlands kerstlied “Nu zijt wellekome” staat de regel “Gij komt van also hooge
van also veer, van de hoge hemel neer.” Het zegt eigenlijk: Jezus, U bent niet van hier beneden. U
bent uit de Hemel gekomen, bij God vandaan en in Uw komst ontmoeten wij een andere wereld.
Daarom vieren wij Kerstfeest. Hij was een kind zoals alle andere, maar Hij werd niet vanuit deze
wereld geboren. De aarde heeft in Hem bezoek gekregen vanuit de hemel.
In 1997 maakte de ruimtesonde Cassini Huygens vanaf de planeet Saturnus een foto van het heelal,
met daarin de aarde op 1,5 miljard kilometer afstand. Een onvoorstelbaar klein stipje in het heelal.
Wie zou dit stipje in die oneindige ruimte ooit kunnen vinden en willen bezoeken?
Jezus, de Zoon van God wist ons toch te vinden. Hij kwam als kind vanuit Zijn Hemelse woning om
ons deelgenoot te maken van de wereld van God, zonder zonde, zonder kwaad, zonder oorlog,
zonder geweld en zonder dood, zonder leed, zonder gebrek, zonder ziekte, die wij zo missen en waar
we zo naar kunnen verlangen.
Jesaja had het al voorspeld: God gaat ingrijpen op wonderlijke wijze. Een kind is ons gegeven tot ons
heil. Een belofte van redding. Die nieuwe tijd brak door toen Maria een kind ter wereld bracht. De
ultieme inlossing van die oude belofte.
Een kind in een voederbak is alles wat we hebben. Voor ons geboren om ons de vrede van God te
brengen, de redding en vernieuwing van ons bestaan.
Het kind dat zal sterven aan het kruis, maar dat ook zal opstaan uit het graf en Zijn Geest zal
schenken aan de wereld.
Kerst is het welkomstfeest van Jezus, die alles is wat wij uit genade hebben ontvangen vanuit die
andere wereld: onze moed en onze kracht, onze hoop en onze vrede, onze inspiratie en onze
bezieling. Met Hem wensen we ieder een Gezegend Kerstfeest.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →

Tekst van de dag

Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd.